Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Næstved
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Rasmus Nielsen

Tømrerlavets indberetning

Redegørelse

Velædle og Velviise Hr.Borgemester og Raadmænd,

Gunstige Magistrat.

I allerunderdanigste følge Hans Kongl. Majst allernaadigste Rescript af 25 Juny sidst som efter Hans Excellences Hr. Geheime Raad og Stiftsbefalings Mands Respective befaling, d. 21. July Nest afvigt, paa Raadstuen for Meenige Borgere er Bleven oplæst, fordrister ieg underteignede Borger og Tømmermand her i Nestved Mig til herved Allerunderdanigst At tilkiende Give, dend Stoere indpas og fornermelse som mig fattige borgermand dagligdags tilføjes, og er til Min Største aftagelse og undergang.

Da ieg Needsatte mig her i byen som Een Borger og tiltenkte Mig af tømmermands Handverk at ernære, Var Vi 2de tømmermænd her i Byen, Mens saasom det Gik min formand som det gaar Mig, saa Nødis Hand til at Qvittere Byen og fich Een Mølle i fæste paa Landet, og Saa haver ieg siden dend tid Vaaren Alleene Boesiddende Borger og tømmer-mand paa Handverket her i Byen, Mens saa udtrøckelig som ieg i Sandhed Allerunderdanigst Kand forsikre, saa Vist Kand Gud være mit Vidne at ieg skeer største fornermelse, thi ! ieg Haver fast lidet eller intet arbeide her i Byen, thi ! Naar her falder Arbeide inde i Byen, Saa tager de uden Byes paa Landet boende det An og forferdiger, Af Aarsag de Kand som venteligt er Giøre det Lidet ringere mod: end ieg eller Anden Borger Mand, thi i dend sted Een borger maae udstaae Byens tynge og Byrder med skatter og Udgifter, indqvarterings holdelse, og Give Consumption af Alt det mand skal have, saa er de fri for Alle de ting og Udgifter, der er i blant Een ved Navn Geert Madsen, som boer i Lille Nestved paa HerlofsholmsGoeds Hand tillige med 7 a 8 Karle Arbeider her inde i byen heele Sommeren igiennem da der og foruden findes Mange Andre fra Landet, som og tager Arbeide An med 2 a 3 Karle hver og forferdiger her i Byen. Ja ! Ligeledis Militair fra Andre Gvarnisoner, som tager Arbeide An og undertiden boer her i Byen, og end ydermeere er der de Af Dem, som her Gaaet hen og betagit Mig, Mit accorderede Arbeide, Saa Jeg fattige Mand i Allerhøiste Maader Præjudiceres, Og hverken ieg eller Nogen Borger i Kiøbstæden af tømmermands Handverk os kan ernære, saalenge Sligt haver Gienge, Mens vi ydelig maae Ruineris og Geraade i fattigdom, uden at Hans Majst Kaster et Naadigt øje derpaa, Som Allerunderdanigst forhaabes At Alle og enhver Allernaadigst bliver formeent sig ej Noget tømmermands Arbeide i Kiøbsteden understaar at antage. Med Mindre de ere i Kiøbstaden boende og og derpaa haver sin Borgerlig ed aflagt og udreeder byens tynge Som Een Borger maae Svare og udstaae, da det Kand Være Eenhver tilladt.

Afslutning

Og i saa Maader overlader ieg dette i Ald underdanighed i Hans Majst Højpriiselige Kongl. Naade, som Allerunderdanigst Vil hensee til denne stoere fornermelse, Som ieg og dette til Velædle Magistratens Nærmere Befordring og Erklæring Vil i Ald Ydmyghed haver overdraget, Med Stedse forblivende

Deris Velædle og Velviisheders Tienstydmygste

Otte Jensen tømrersvend

Nestved d. 20 Augst 1735