Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Assens amt, Hindsgavl amt
Transskribent: Marianne Weigel

Amtmandens indberetning

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Assens og Hindsgauls Amters Producter bestaar fornemmelig i Korn og Fedevarer, saasom Rug, Byg, Haure, Blandkorn og Erter.

I Wends Herritfalder særdeles god Byg og gode Erter. I Brenderup Sognsammestæds falder og megen god Humle. Græsning findes og paa adskellige Stæder til Hollænderie ved Hovedgaardene, saa at en Del Fedevarer selges til Kiøbstæderne eller forsendes til Kiøbenhaun.

Paa nogle faa Gaarde bliver Stude om Vinteren staldede mens ikke nogen stor Qvantitet.

Der findes adskellige Tørveskiærspladser udi Amterne men kuns ringe Skov.

Byens handel og næring

I bemeldte tvende Amter ligger Assensog MiddelfartKiøbstæder, hvortil vel findes temmelig Auling men liden Kiøbmandshandel, det Landmanden maa beklage, som desaarsag, for hvis han kan og maa afhænde, ikkun liden Værdie faar.

Om bevægelser i handel og næring

Proprietairegodset har hverken sær forringet eller forbedret sig, thi enhver Proprietaire maa se derhen, at hans Gods og Bønder kan være conserverede, at Gaardene ikke skal blive øde, hvorfore, naar ens Tilstand er slet, assisteres han, som han alt efterhaanden igien kan betale.

Mange Proprietairer lider derover stor Skade, da der findes de Bønder, som i nogle Aar ikke har svaret ringeste Landgilde til Herskabet, saasom hvor der er skarp Grund, og den desaarsag giver lidet Korn af sig, der er det eniste, hvoraf Bonden skal tage sine Skatter.

Fabrikker og manufakturer

Her i Amtet findes ingen Fabriquer eller Manufacturer, har ikke heller været. Allene fabriqueres Vadmel og Lærret, som Bønderne selv til deres egen Brug forarbeide.

Agerdyrkningen

Der kan ikke klages over Mangel paa Indbyggere til at dyrke Jorden men vel over Indbyggernes débauche i Tobak og Brendevin, af hvilket sidste ofte Ulempe flyder.

Det var at ønske, der kunde udfindes Middel til Lættelse for Bonden, hvor megen sterk Hoverie falder, hvorover Bonden mange Gange forsømmer sin Giærning, af hvilken han skal tage sin Udgift og sit Ophold.