Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Næstved
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Rasmus Nielsen

Drejerlavets indberetning

Indledning

Saasom det Allernaadigst haver Behaget Hans Kongel. Majst af Høj Konge]. Omhuu og forsorg for Kiøbstædernes opkomsst, under Rescript af 25 Junj:sidstl I Blant Andet og At vil Vide Hvad Aarsagen er til Dessen aftagelse, og om Laug,Amts og Handverkers Beskaffenhed, Saa i Allerunderdanigste følge Høist Bemt Rescript 3 og 7 posters tilhold understaar Vi underteignede Borgere og Drejere i Nestved os til Herved allerunderdanigst at Anmelde Hvorved Vi som Høiligst i Voris Handverk og Næring Bliver fornermet, og daglig dags er Aarsagen til Voris forringelse og fattigdom, som er saaledis :

Redegørelse

formedelst Her nu omstunder, Mange Steder paa Landet findes Baade, tømmermænd, Snedker og Hiulmænd, som og fuskerer paa Drejer Handtverket, og Giør adskilligt Dreje Arbeide, og dem paa Landet dermed forsyuner, saa at Vi fattige Mænd Lidet eller intet Arbeide Kand afsette til LandManden, thi, til os i Huuset kommer der snart ingen, og Kiøber Noget, og Naar Vi Reiser til Markeder, saa er det fast Lidet Vi der Kand Selge, fordi at de Alt efter haanden forsyner LandManden eller andre hos dem, dermed, og de da intet Kiøber af os, formedelst de kand faae det Lettere hos dem. Og ind Videre saa er de Kiøbmænd her i byen som fra fremmede Steder af, indfører Adskilligt Dreje Arbeide, og som saavel i deris Huus fahlholder, som og dermed I heele Læsse tall Lader Refise til Markeder, og der offentlig forhandler Saa at Vi fattige Handverks Mænd som skulle Leve deraf, maae staae og see paa de Kand Selge og Vi Andre snart intet, Alleniste fordi de kand give bedre Kiøb end Vi, og skal Vi da undertiden til et Market, strebe for at faae noget til Hielp til Reisen tilbage, saa Maae Vi for Sligt Selge det for Saa Lidet at Vi med Hustruer og Børn knapt Kand have brødet Langt Mindre til Skatter og udgifter, Saa at Vi Nødes til at aftage og bliver tilsidsr reent ruineret, for Slig fornermelses Skyld.

Mens dog Glæder os over Hans Majst Kongelig Naade, og derforre Allerunderdanigst Haaber Hans Majst Seer af Kongel. Naade til os fattige borgere, og saaledis i Voris Handverk og Næringsbrug bliver Præjudiceret, At Alt sligt foran paaKlagede maae Allernaadigts blive Hemmet, og ingen det at være tilladt enten Arbeidet at giøre eller dermed at handle, uden de som Handverket Lært Haver og i Kiøbstæderne Boer, paa det at Vi fattige borgere kunde dog komme til Liden opreisning,førend Vi gandske bliver ødelagt, som vi intet Andet seer for os, om Sligt skulle Vedvare. 3.Hvad ellers der er til byens aftagelse i Aldmindelighed, Syfnis Vi efter Voris Allerunderdanigste og Eenfoldige tankeker At skulle være dend Stercke indqvartering som denne Bye har Vaaren belagt med paa saa Mange Aars tiid og endnu Continuerer, som Allerunderdanigst er Haab om, Hans Majst og Eengang i Naade skulle see Denne Bye derforre forskaanet, som nu i Rum tid dermed har Vaaren bebyrdet, meer end Eendeel Andre Steder her i Landet.

Afslutning

Hvorefter dette Voris Allerunderdanigste Andragende, i Bred Ydmydhed Overleveris til Velviisse Hr. Borgemester og Raads Nærmere Bevaagenhed Og Erklæring.

Nestved, d. 2. Augusti Ao 1735

Jørgen Siemmensen Mathias Nielsen
Jacob Mathisen Drejer