Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Næstved
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Rasmus Nielsen

Bødkerlavets indberetning

Redegørelse

Udi Allerunderdanigste Andleedning af Hans Kongl. Majst Allernaadigste udgangende Rescript af 25. Juni sidst, og Hans Excellences Høj og Velbaarne Hr. Geheime Raad og Stiftsbefalingsmand von Gersdorphs Respective Befaling af 19 Juli Nestl. som og d. 21. passato Nest efter for Meenige Borgerskab paa Raadstuen er bleven bekiendtgiordt, og i Betragtning dens 3di og 7 post, Kand Vi u-muelig undlade, herved Allerunderdanigst at forrestille dend Stoere indpas og fornermelse, som Vi underskrefne Borgere og Bødkere i Nestved tilføjes, og foraarsager Voris Ruin og aftagelse daglig; Der nu disvær for os har taget Alt for Megen overhaand, og er da udi dette bestaaende.

1. fordi at alle de Bødkere, som boer paa Landet her omkring i Mangfoldighed, til Alle Markeder Reiser her med Bødker Arbeide og der forhandler, saa at Vi snart Lidet eller intet Kand afsette, saa lenge de Har noget, formedelst de kand Give bedre Kiøb end Vi; I Henseende de icke Alleene som Vi der boer i Kiøbstaden udstaar eller Svarer nogen Synderlig udgift, og haver Alting Lettere end Vi, og tilmed saa boet ude hos Landmanden og ved Skov-Kanterne, og der haver tømmeret dobbelt saa let som Vi Andre, og derover Kand de Lettelig give Ringere Kiøb, Hvilket Vi fattige Mænd som intet Andet har at Leve af eller Svare af der boer i Kiøbstaden, ej kand Give, Hvorover Vi undertiden Maae Reise Gierne tilbage Med det Meeste, Naar Vi langt her giort Bekostning paa Reiser, og derover for Slig Stoer fornermelse maae nødis til at undeGaae og aftage, thi da tager icke Alleene Nesten Alt det uden byes Arbeide fra os baade paa stoere og Smaae Steder, mens end og saaledis som melt er os til Markeder Præjudicerer, som Alt icke nogen tid saa har haft gienge i fordum tid, som de nu saa frivillig er kommen i Vahne med, og os daglig dags til fattigdom Aarsager. Hvorforre Vi Allerunderdanigst Sucker og Haaber, det Hans Majst af sin Priiselige og Medfødte Kongl. intention seer i Naade til os fattige borgere, At de paa Landet Boende Bødkere Maattte Allernaadigst blive forbuden ej noget Arbeide paa Marckedere at Selge, thi elllers Kand Vi Aldrig ernære os, og Svarre Hvis Vi bør, som Vi og Gierne ønskede at kunde.

2. Der findes og undertiden Kiøbmændsfolk eller Andre udstaaende til Markeder med Bødker Arbeide, som da Kiøber uden Lands og paa Andre Steder, og saa Selger her igien, Hvilket og Kand Være os til Merkelig Afgang, og derforre Allerunderdanigst Haaber Sligt At maatte blive dennem formeent, paa det Vi fattige Mænd kunde nogenledis erhverfve Brødet ved det vi lært haver.

3. Der og undertiden Kand findes, at her baade er Militair som giør Bødker Arbeide i byen og de som fra Landet Giør Bødker Arbeide for Borgerskabet her inde i byen og bær ind til dem, som Vi og Allerunderdanigst formoder er U-tilladelig, der tilligemed Alt det Andet os daglig dags fornermer.

4. Og det som ellers er til Aldmindelig Aftagelse over Byen, Kand Vi ej Andet efter Voris Allerunderdanigste Skiønsomhed, vide, end dertil er Aarsag, dend Stoere indqvartering som denne fattige Bye Nu i saa Mange Aar stedse har Vaaren Belagt med, hvorved følger saa Megen Byrde, da her desuden er udgifter Nok. Og derforre Allerunderdanigst Var at ønske, at denne Bye eengang saavelsom Mange Andere Kiøbsteder derfor Maatte Blive i Naade befriet.

Afslutning

Da dette nu Saaledis er Voris Allerunderdanigste Andragende og Betenkning, som Vi til Videre Befordring og Erklæring i Vel-Ædle Magistratens forsorg vil Have Remiteret.

Næstved d. 2. August Ao 1735

Olle Jensen
Olle Hansen
Siemmen Siemmensen
Johan Meier