Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Næstved
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Rasmus Nielsen

Smedelavets indberetning

Indledning

Det haver Allernaadigst Behaget Hans Kong]. Majst af Høi Priiselige Kongelig Naade underRescript af 25 Juni og Hans Excellence Hr. Geheime Raad og Stiftsbefalings-mand Baron von Gersdorphs fuldne Respective Befaling af 19de July sidst, At Vil Vide Kiøbstædernes og Laug og Handtverkers fornermelse og hvad der til dets aftagelse er Aarsag, da i Allerunderdanigste følge af Høistbemelte Rescripts 3 og 7 posters tilhold, fordrister Vi underskrefne borgere og Smede Laug her i Nestved os til Allerunderdanigst herved at forestille Hvis Vi saa Høilig i Voris Laug og Næring bliver Præjudiceret, som er saaledis:

Redegørelse

Over alt paa Landet befindes der paa fireding og 1/2 fr.Vejs Grof og Kleinsmede Og i Nogle byer = 2 a 3, som dagligdags forfærdiger Grof og Kleinsmedarbeide, ja! end og er der, der tillige fuskere paa Uhrmager Professionen, og desuden holder snart hver Proprietairer sin Hof Smed foruden de som boer i Landsbyerne / Ved Hovedgaardene, saa At Slige fuskere betager os fattige Mænd Alt det arbejde vi skulle have uden Byes, saa at det var heel u - ventelig at nogen af os kand faae noget støket Arbeide fra Landet, og kand der som Sielden er, tilbydes os et støcke Arbeide, da faaer Vi det intet uden Vi Vil giøre det for lige det som de paa Landet boende, og saa Kand Vi fattige borgere Neppe derpaa fortiene føden, thi ! At Vi uden Ringeste fortjeneste maae giøre det, meer end der Allernaadigst erholdis, thi i dend sted Vi fattige Mænd og borgere af Voris Liden Handverk og Næring, som i Kiøbstaden boer maa baade Svare Consumption og holde byens tynge og indqvartering med videre saa kand de Andre paa landet som sidder for lidet eller intet, og derforer Allerunderdanigst ville haabe hansMajst seer i Naade til os, at Slige fuskere bliver formeent ej Sligt saaledis at forarbeide, og boe her omkring, paa een Miii nær af GrofSmede og paa 2 Miil nær Kleinsmede, ja! Der er de af dem,som Bare her Nermest Ved end og uden forskiel tager byens Arbeide an herfra Stade, saa At Vi icke Andet kand end Ruineris, saa lenge Slig aabenbahrlig Fuskerie skal have Gienge, og derfor ej nogen at maatte blive det tilladt, uden de som boer i Kiøbstaden og udstaar Borgerlig Byrde, og saaledis bliver Vi fattige Mænd Det udenbyes Arbeide borttaget.

Og dernest bliver vi end og ligesaa u-Loulig og Aabenbahrlig fornermet her inde i Byen Af det her i byen indqvarterede Cavalleries Grofsmede, eller saa kalde Phan-Smeede, som icke Alleniste paa u-Loulig stæder og fahrlig steder Anlægger deris Esser, som er heel befrygtelig, Mens de end og i høiste Maader os fornermer, Thi ! de forfærdiger og Antager tillige af byens og borgernis Arbeide, da de undertiden hellere faar det end Vi; thi ! det er heel Ruinerligt, at de Kand Giøre det for ringere end Vi, der sider for Borlig tyng og udgifter, Ja ! der er det Compagni, som her ligger her i Byen, Der er 3 a 4 Rytere under, som har Lært Smede Handtverk, og naar da Een har Anlagt Essen, saa Smeder de for hin Anden, og Hvad de icke dend Eene Kand betage os, saa giør dend Anden. Saa et det er heel kummerligt for os og Vi derunder med Familie i Modgangs og fornermehlis trengsel maae Sucke og derforre Saa Meget desmerre Aller-underdanigst formoder Hans Majst kaster et Naadig Aasyen paa Voris trang og Præjudice og ingen Militair at blive tilladt noget borgerlig Arbeide at forferdige, da Vi gierne igien efter Voris allerunderdanigste pligt vil udstaae hvis os Allernaadigst bliver paalagt, Og i saa Maader Needkaster Vi Dette for Hans Majst Kongelige føder. Som Vi og herved ydmygsttil Velviise Magistraten vil have overdragen til bedre befordring og Erklæring.

Afslutning

Nestved d. 30. Juli Ao 1735

fredrech Sørrensen ollermand
Petter Johansen bisider
Hans Hinrich Lubecker
Morten Berensen Christen Christiansen