Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Transskribent: Marianne Weigel

Indberetning fra Holckenhavn

Redegørelse

Lit: 05

Vedhører no: 1.

Höÿædle og Welbaarne Höÿgunstige Hr: Geheime Raad og Amptmand !

Fra min Fuldmegtig er deres Excellence udi min Svaghed ved et skrifvelse af 28 Septembr: passato blevfen Tilskiiked 7te: fra Rettens Betient herudi Nyborgog TranneKier Amterindkomne Erklæringer over de dennem tilsendte Copier af det til Stifttsbefalingsmanden Hands Excellce Hr: Geheime Raad Sehestedt ergangene Kongel: Alllernaadigste Rescript dateret 25 Junÿ a: c: dessen indeholdende poncter som Jeg haaber til Deres Excellce rigtig at være indløben,

Siden haver Jeg icke bekommet fleere tilbage uden fra Holckenhafnsog ScheelenborgFriherreskaber som herved allerÿdmÿgst insinueres: Altsaa Rester endnu som icke til mig er indkommen fra Herretsfoged Fallenkami Salling Herret

  • Birekedommeren ved TaasingBirek
  • Birekedommeren ved LangelandsGrefskab
  • Birekedommeren ved BrahetrolleborgBirek
  • Birekedommeren ved HolstenshuusBirek

Heraf haver nogle efter giorte paamindelse lovet deres Erklæringer Directe til Deres Excellce at ville indsende som Jeg vil haabe enten er, eller vorder efterkommet siden Jeg icke til noget fra dennem fornemmer, og da min Pouvoir icke streeker sig viidere end efter deres Excellences forlangende dennem Documenterne at tilsende med alvorlig formaning at de Allerforderligst erklærer sig, som og af mig er skeed, Saa er deres Excellce vel saa god dersom nogen endnu skulde mangle dennem da efter deres Embedes Mÿndighed, derfor at sette til rette.

Hvad ellers angaaer at Hands Excellce Hr: Stifttsbefalingsmanden forlanger min udførlige og tilforladelige Erklæring paa enhver Post i sær, for saavit Amts Protocollen eÿ kand oplÿse, saa maa Jeg herved Allerÿdmÿgst representere, at saasom Jeg icke er opdragen eller vandt ved Landvæsenet, mens først efter: 25 Aars aflagt Tieniste ved RenteCammeret, her nu paa 7de Aar haver været udi en Betiening som med Landvæsenet icke viidere Connection haver end Kongens Contributioner at oppebærge, da deres Maÿt: sig intet JordeGods herudi Amterne haver forbeholden, Ved Amtstuen holdes icke heller Protocoller over andre ting end de som Kongens Casses Magacines og festningens Indtegter og Udgiftter med videre deraf dependerende Concernerer, samt den derover med Collegierne Regimenterne og andre vedkommende førende Correspondence, Saa mig icke noget om Privilegier som en eller anden kand være meddeelt, i ringeste Maade er Bekiendt, Ligesaa lidet som Jeg haver vidst af det Privilegium at Langelands Indbÿggere Selv deres Korn maa udskibe, førend jeg det af deres Excellences Høÿst Respective dat: 9 Julÿ a: c: og af Herretsfogdens siden indkomne Erklæring, det haver erfaret, Af disse omstendigheder kand deres Excellce Gunstigst overveie det er mig den største impossibilite af verden noget saa ganske til forladeligt om desse ting at kunde indgifve.

Jcke desmindre haver Jeg icke skuldet efterlade for at fÿldestgiøre Hands Excellences forlangende i saa især Ledige og Liderlige qvindfolk noget at arbeide som da ofte atraperes og hidbringes, mens gaar deres Veÿ igien, Siden Mand ingensteds veed dem at henbringe hvor de kand vorde imodtagne.

2: Om Stutterier kunde komme i stand igien som i forrige tider, hvorpaa nogen meere frihed heller maatte forundes saasom dereved bringes Penge ind i Landet.

3: Om deres Kongel: Maÿt: allernaadigst ville oprette Magaciner af Korn=Vahre, da nu Prisen i disse forløbne6 aar derpaa haver været saa ringe, for at have forraad i fald /: Som Gud forbÿde:/ om igien en Dÿrere Tid skulde indfalde, der da kunde være god forraad udi Landet, og deres Maÿt: kunde afhende Korn=Vare af magacinerne igien til Undersatterne, hvorved LandManden end og imdlertiid ville finde den fordeel, naar Magacinerne vare blefne forsinfnede at Hand da sine øfrige Korn=Vare bedre kunde udbringe og saa meget bedre faae Penge i Hænderne til Kongel: Skatters afdragelse som de fleeste klager sig for, Hvilket Jeg alt forlengst deres Kongl: Maÿt: allerunderdanigst haver indgifven.

Afslutning

Jeg forbliver med skÿldig Respect Deres Excellences Allerÿdmÿgste og Allerforpligtste Tiener
Friis

Nÿborg d: 5 Nov: 1735