Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Nyborg
Transskribent: Michael Bach

Toldkammerets indberetning

Indledning

Velædle og Velviise Hr. Borgemester og Raadmænd, Høystærede fornemme Venner!

Redegørelse

Som Deres Velvisheder ved meget ærede Skrifvelse af 30de July sidstl. forlanger min Underretning om de Poster som paa indlagte Copie af Hans Kongl. May.ts allernaadigste Befahling af 25de Juny næstforhen findes anført. Saa meldes i tienstl. Giensvar at ieg paa dend 1. og 2den Post icke kand give nogen tilstræckelig Oplysning, og hvad dend 3die Post betreffer, da siden Odense har tiltaget i Negotien, har denne Bye saavelsom flere, merckelig aftagen, mens fornemmelig holder ieg for, at dend i Svang gaaende Landprangt er Aarsagen dertil, da der paa Landet findes Adskillige som indkiøber baade Korn og feede Vahre til Forprang og andre igien som omfahrer i Landet med Vahre baade af eet og andet Slags at forhandle, saa at Kiøbstedmanden detzaarsag maa betale det dyrere som hand skal have end ellers skeet, og derimod kun forhandler lidet af det de har at handle med, ja endog med ringe Gevinst, og seer fast icke hvorledes saadan Landprang er at hemme, thi de paa Landet boende seer det icke gierne afskaffet, saa de detzaarsag ventelig herefter som hidtil strebber paa alle optenckelige Maader at see samme practicered. Paa dend 4de Post meldes 1. at de Vahre som her bliver ind- eller udskibet, samme føres med dette Stæds og andre indenriigs Fahrtøyer, 2de Skibsfahrten herved Stædet er egentl. paa Norgeog Kiøbenhafn, undtagen de faae Vahre som fra Flensborgog Lybeckindkommer, hvilcke ved Leilighed med vores egne Skibsrommer hidkommer, 3die her til Byen findes 6 Galliother hvoraf dend 1 er dregtig 17ten Læster, dend 2den 14ten Læster, dend 3die 12 Læster, dend 4de 91/2 Læst, dend 5te 8te og dend 6te 7 Læster dregtig, viidere en Skude dr. 12 Læster, 1 Kreyert dr. 11 Læster, og 8te Jagter, hvoraf dend 1ste er dr. 8 Læster, dend 2den 7 Læster, dend 3die 7 Læster, dend 4de 61/2 Læst, dend 5te 51/2 Læst, dend 6te 5 Læster, dend 7de 4re Læster og dend 8de 31/2 Læst dregtig. De af anbemelte Fahrtøyer som seigle paa Norge, deres Ladninger bestaar meest i Kornvahre, undtagen undertiden lidet feede Vahre, Frugt, Miød, her forarbeidet Handsker, Hatte og Spinderocke, det som de igien fra Norge hiemføerer bestaar udi Fiskevahre, saasom Tørfisk, salted Torsk, Sild og detzlige, Tran, lidet Talglys, Tømmerlast, Jernstenger, dito Kackelovne, Steenkul og Tiære, de som segler paa Kiøbenhafn did bringer Korn, feede Vahre, Frugt, Dynnevaar, Lærit, Haus Eeg og andre deslige smaa Ting, fra Kiøbenhavn indfører de Stangjern, Tiære, Viin, Brendeviin, Salt, Tobacksblade, spunden Toback, farfverie, Fløtegods og detzlige. Dette er altsaa dend Underretning ieg for denne sinde veed at meddele, hvornæst ieg med ald sømmelig Estime leve

Afslutning

Velædle og Velviise Hr. Borgmester og Raadmænd, Høystærede fornemmer Venner
Deres tienstskyldige tiener Rasmus Poulsen

Kongl. May.ts Tolder her samme Stæds

Nyborg, d. 20de Aug. 1735