Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Nyborg
Transskribent: Michael Bach

Skrivelse til magistraten

Indledning

Ligesaa Copie af een fra Raadmand Daniel Schnetter til Magistraten indsendt Skrifvelse, saalydende:

Redegørelse

Velælde og Velviise Hr. Borgemester og Raad, Høytestimerede Velyndere

For deres Velædle og Velviisheders respective og meget ærede af 30de July sidstafvigt, med indlagte Hans Kongl. May.ts allernaadigst Befahling, ieg ydmygst tacker, og derpaa allerærbødigst melder, at siden ieg nu paa en thi Aars Tiid har været fra Raadmands Embedet og i samme Tiid icke har giort mig nogen Tancker om denne Byes Indvaaneres Handel, Næring og Brug, Skibsfart og hvordi eenhværs Negoce og Handtæring bestaar endviddere, altsaa ved ieg icke nogen tilforladelig Underretning denne Materie betreffende at giøre, saasom ej paatvifler at deres Velædle og Velviisheder om dessens Beskaffenhed er langt bedre bekiendt end som ieg derom kand melde. Hvad Fabriqver angaar, saa erindres vel, at her i Staden for nogle Aar siden een Fabriqve har været, derom Hr. Borgemester selv best er bekiendt, hvorudi dend bestoed, og hvad aarsag dend blev ophævet. Jeg med alt Respect og Submission forbliver

Afslutning

Velædle og Velviise Hr. Borgemster og Raads allerærbødigste og tienstskyldige Tiener
D. Schnetter

Nyborg, d. 3. Aug. 1735

Forestaaende at være en rigtig Gienpart efter Originalerne. Test. Daniel Hornemann