De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870

Litteraturliste

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

Fynske årbøger

1940

Haderslev i gamle dage 1627-1800

Achelis, Th. O., 1926-1929

Holstebros historie gennem tiderne 1274-1939

Aldal, J., 1939

Friderichs Weyle Røde Korh

Alsted, Jakob, Vejle Amts årbog, 1911

Kjøges Byes Historie

Anders Petersen, 1888

Odense borgerlige Korps i det 19. Aarhundrede. Illustreret Erindringsskrift i Anledning af Odense faste Brandkorps' 25 Aars Jubilæum 1898

Andersen, F. Moreau, 1898

Tønder Ringriderkorps' historie

Andresen, Ludwig, 1937

Tønder Ringriderkorps' historie

Andresen, Ludwig, 1937

Vejle Borgervæbning gennem tre aarhundrede

Anonym, 1937, Danske Soldater, 1937, nr. 1

Bogen om Slagelse

Arnskov, P., 1931

Slagelse bys forsvar mod ildløs og vold

Arnskov, P., 1921, Årbog for historisk samfund for Sorø Amt., 1921

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg betragtet geographisk og statistisk især fra et militairt Standpunkt, København 1840.

Baggesen, August, 1840

Randers Borgervæbning

Bay, Hans, 1932, Jul i Randers, 1932

Horsens historie indtil 1837

Bay, Svend Aage, 1982

Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark

Begtrup, G., 1978 (genoptryk)

Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg Kjøbstæd

Begtrup, J., 1823

Fra det gamle Middelfart

Behrendt, Chr., 1938-1941

Fra det gamle Middelfart (bd. I)

Behrendt, Chr., 1938

General Classens Frederiksværk - før og nu

Bennike, Lise, Jølver, Henning m.f.l, 1980

Aarhus gennem Tiderne

Birkelund, Palle og E. Sejr m. fl. (red.), 1941

Faaborg Bys Historie. 2 bind.

Blomberg, Aage F., 1955-1956

Gamle Fredericia-minder: : Af en fredericiansk Borgers Erindringer

Bremerholm, Aage, 1910

Nogle reglementariske bestemmelser vedrørende borgervæbningen i Fredericia

Bremerholm, Aage, 1919

Svendborg købstads historie. 2 bind

Bro-Jørgensen,J.O. og Ove Marcussen, 1959-1961

Bidrag til Ringkjøbing Bys historie: Udtog og Bearbejdelser af Ringkjøbing Raadstuearkiv

Bøgner, J. I., 1942-

Æbeltoft og omegn

Bøttiger, L.J., 1894

Det frederiksværkske Korps. Frederiksværk 1926

Christensen, Carl Erik, 1926

Ribe Borgervæbning og Politikorps

Christensen, K., 1955, Ribe Amt, bd. 13, 1955

Haderslev-borgerkaptajnen Hans Jacob Burmeister

Christensen, Olav, 1963, Sønderjyske årbøger, 1963

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902

Købstaden Frederikssunds historie

Christoffersen, Knud B., 1986

Korsør. Bidrag til egnens, byens og havnens historie

Cour, L. F. la, 1926

Sorø Bys Historie gennem tre Hundrede Aar

Cour, L.F. la, 1938

Mariager Klosters og Bys Historie

Dahlerup, H., 1882

Mariager klosters og bys historie

Dahlerup, H., 1882

Aakirkeby 1346-1946

Dam, G.L., 1951

Da borgervæbningen skulde indføres

Dröhse, E., Randers Amts årbog, 1907

Det gamle og nyere Kolding : P. Eliassens Koldingbog, anden del

Eliassen, P., 1975

Kolding fra middelalder til nutid: en historisk beskrivelse

Eliassen, P., 1910

Odense Bys historie

Engelstoft, C. T., Reprografisk genudgivet. 1978

Frederiksværks frivillige bevæbnede Corps i: Krudtværket på Frederiksværk 1758-1958

Eriksen, Egon, 1958

Tønder 1243-1943

Eskildsen, Claus, 1943

Tønder 1243-1943

Eskildsen, Claus, 1943

Borgerkorpset i Roskilde

Fang, Arthur, 1926, Jul i Roskilde, 1926

Haderslev bys historie 1800-1945

Fangel, Henrik, 1975

Roskilde bys historie 1536-1850

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998

Roskilde bys historie II

Frandsen, Karl-Erik og Claus Bjørn, 1998

Holstebro, en historisk, topografisk og statistisk købstadsbeskrivelse : 1871. Genudg

Frølund, L. Ch. T., 1963

Efterretninger om Kjøbstaden Kolding

Fyhn, Jens Jørgen, 1848

Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede : Studier og Erindringer

Galschiøt, M., 1960 (2. Udg.)

Nakskov Købstads historie I, II, III

Hauger, C. C., 1945

Nakskov Købstads historie (bd. I-III)

Haugner, C.C., 1934-1936

Helsingør Bymuseum (vejl.)

Helsingør Bymuseum, redaktion: Aase Faye og Kenno Pedersen, 1977

Nyborg da voldene stod: livet i en fynsk fæstningsby i 1800-årene

Henningsen, Henning, 1981

Køge Bys Historie

Hermansen, Victor og Povl Engelstoft, 1932

Sønderborg bys historie I

Hjelholt, Holger (red.), 1960

Blade af Aarhus Bys Historie

Hoffmeyer, J., 1911

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus

Holm, Petra Julie, 1948, Den Gamle Bys Årbog, 1948

Nogle Textile Minder fra Borgervæbningen i Aarhus II

Holm, Petra Julie, 1950, Den Gamle Bys Årbog, 1950

Til rigernes forsvar, gavn og bedste : Fredericia som garnisonsby i 300 år, 1679-25.november-1979

Housted, Erik, 1979

Åbenrå Bys Historie. 1721-1864

Hvidtfeldt, Johan og Peter Kr. Iversen (red.), 1967

Åbenrå Bys Historie. Indtil 1720

Hvidtfeldt, Johan og Peter Kr. Iversen (red.), 1961

Bogenses historie, 4 bind

Jacobsen, H.H., 1982-1988

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Sæby Købstad : beskrevet til Underholdning og Vejledning særlig for den Fremmede som besøger Byen

Jakobsen, Anton, 1906

De Brune Husarer. Frederiksværks hjemmeværn for 160 år siden

Jansen, H. Chr., 1966, Hjemmeværnet, nr. 4

Da Borgervæbningen i Frederikssund holdt parade

Jansen, H.C., 1967, Hjemmeværnsbladet, 1967, nr. 2 og 3

Kriminalitet og politi i 200 år på sydfyn

Jansen, Henrik M., 1979

Borgerskabets mønstringsruller 1583-1639

Jensen, Henning, 1979, Personalhistorisk Tidsskrift, 99, s. 111-117

Ebeltoft - købstadsliv i 700 år

Jensen, Knud Chr. og Jakob Vedsted, 2001

Randers i fortid og nutid

Jensen, S., 1917

Bornholm Historie (bd. 2)

Jørgensen, J.A., 1980

Efterretninger om Faaborg Kjøbstad

Jørgensen, Stephan, 1877

Roskilde bys historie III

Karlsson, Per, Jørgen Vogelius og Eva Tønnesen, 1998

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Rudkøbing: Topografi og Bystyre. 4 bind

Kiilsgård, Chr., 1949-1974

Minder om Holstebro

Lind, M og J. Aldal, 1917, Hardsyssel årbog, 1917

Svaneke Bys Historie

Lind, Th., 1986

Varde Bys Historie

Lindberg, Carl Nielsen, 1942

Bro og By

Linvald Ramskou, T. S. og J. Johansen, 1974

Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte

Lund, Ole, 1899

Tønder gennem Tiderne. Skrevet af danske Historikere, 1. halvbind

Mackeprang, M. (red.), 1943

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Skanderborg

Madsen, Herbert m.fl., 1983

Gammelt Fredericia-Liv : Af en gammel Borgers Minder

Mathiessen, Hugo, 1909, Vejle Amts aarbøger, 1909

Ribe Bys Historie

Matthiessen, Hugo m. fl., 1929-46

Borgervæbningen

Michaelsen, M., 1910, Randers Amts Historiske Samfund, Aarbog, 1910

Livet omkring Store Torv

Morell Jørgensen, H., 1976

Assens gennem 700 Aar

Maaløe, Lauritz, 1980 (2. oplag)

Borgervæbning og politikorps i Assens

Maaløe, Lauritz, 1940, Fynske årbøger, 1940, I

Ringkjøbing købstads historie

Nielsen, Carl Lindberg, 1969

Varde Bys Historie

Nielsen, Carl Lindberg, 1942

Slagelse som militært domicil

Nielsen, H. K., 1979

Præstø Købstads og Klosters Historie

Nielsen, N.V., 1899

Kjøbenhavn i Middelalderen

Nielsen, O., 1877

Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660 : anden Del

Nielsen, O., 1885

Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660 : første Del

Nielsen, O., 1881

Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699

Nielsen, O., 1889

Kjøbenhavn i Aarene 1699-1730

Nielsen, O., 1890-1895

Aarhus i Fyrrerne

Nielsen, Rasmus, 1901

Bornholms værns historie

Norrie, J.W.G., 1965

Svendborg Bys historie

Olsen, Johannes, 1919

Borgervæbningen i Faaborg

Pedersen, Børge E., 1984, Våbenhistorisk tidsskrift, 1984, bd. 17, nr. 2

Kerteminde Bys Historie, 3 bind

Porsmose, Erland, Birgit Bjerre og Kurt Risskov Sørensen, 2000

Borgermusikken i Vejle 1828-1855

Rasmussen, C., 1944, Jul i Vejle, IX, 1944

Ebeltoft Købstads historie

Rasmussen, P. og G. Albeck, 1951

Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad, med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland, samt med Grundtegning over Rudkjøbing i 1640 og 1849.

Rasmussen, Peder, 1849

Vejle Bys Historie : 1327 - 16. august - 1927

red. af C. V. Petersen, udg. af Vejle Kommune, 1927

Aalborg: Historie og Hverdag

Riismøller, Peter, 1942

Om Rudkjøbing borgervæbning

Rodhe, I.T., 1915, Svendborg Amt. Aarsskrift for Svendborg Amts historiske Samfund. Fortsættes som: Fynske aarbøger, 1915

Om borgervæbninger

Ruus, Poul, 1956, Hjemmeværnsbladet, 5, s. 8-10

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837

Militærbeskrivelser over øen Bornholm

Salchow, U., 1954

Meddelelser om Faaborg fra ældre og nyere tid

Schrøder, August, 1866

Beskrivelse over Bornholm

Skovgaard, P.N., 1975

Tønder gennem tiderne

skrevet af danske forfattere, redigeret af M. Mackeprang, 1944

Af Køges Saga

Smith, Otto, 1921, Årbog udgivet af hist. samf. for Københavns Amt, 1921

Køge borgervæbnings oprettelse 1643

Smith, Otto, 1922, Årbog udgivet af hist. samf. for Københavns Amt, 1922

Næstved 1135-1935

Smith, Otto, 1935

Ribe Bys Historie

Smith, Otto og Victor Hermansen, 1929-1946

Viborg kødstads historie, 4 bd.

Spreckelsen, Otto von, 1940-41

Randers købstads historie

Spreckelsen, Povl v. (red.), 1952

Chorographisk og œconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre Jylland

Stadfeldt, S. A., 1804

Jordebog for Nyborg Købstad. 2 bind

Staggemeier, Otto, 1891-1893

Ribe i Stiftamtmand Moltkes Tid.

Stemann, G., 1907, Ribe Amt, 1907

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, Ribe Amt, 1915-1918

Frederikssund og købstaden Slangerups Historie

Sundbo, Arne, 1937

Grenaa Bys historie, bd. A og C

Svenstrup, Carl, 1838-1857

Borgervæbningen i Aarhus i det 18. årh.

Søgaard, Helge, 1938, Jyske samlinger, 1938, 5. rk., IV bind

Borgervagten rykker frem, en to, en to!

Sørensen, Otto L., 1951, jul i Skive, 1951

Borgervagten rykker frem, en to, en to!

Sørensen, Otto L., Jul i Skive, 1951

Thisted Købstads Historie

Sørensen, Svend, 1997

Odense Bys Historie

Tage Kaarsted m. fl. (red.), 1979-1988

Skanderborgs historie samlet i Anledning af Købstadens 325 Aars Jubilæum, Haandværkerforeningens 50 Aars Jubilæum og Handelsforeningens 25 Aars Jubilæum

Thane, L., 1908

Holbæk Købstads Historie

Thomsen, Albert, 1937-42

Sønderborg bys historie: Bd. 1-2

Udg. af et udvalg ved Holger Hjelholt, 1960-66

Stiftstaden Viborg: En topografisk, historisk og statistisk Beskrivelse med tilhørende Grundtegning

Ursin, M.R., 1849

Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857 (2 bind)

ved Laurits Pedersen, med Bidrag af Louis Bobé, Chr. A. Jensen, Hugo Mathiessen og Fr. Weilbach, 1926-29

Søkrigen i de dansk-norske farvande 1807-14 : fra tabet af flaaden til freden i Kiel

Wandel, C.F., 1915

Kalundborgs borgervæbning

Waagepetersen, Christian, 1976, Festskrift til K.G. Kaaber

En by ved havet : Sæby købstads historie : Del 1-2.

Ørberg, Paul G., 1970