De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ringkøbing ? Efter 1801

Ringkøbing

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1829

Organisation

Ifølge indberetning fra amtmanden 6. marts 1804 var der da 1 kaptajn, 2 løjtnanter, 2 underofficerer samt 61 borgere i styrken. Heraf havde 15 mundering. Der var ingen geværer, men der ville i løbet af foråret blive anstillet licitation blandt købmændene over disses anskaffelse fra Holland. Disse oplysninger står lidt i modstrid med de oplysninger, som borgerkaptajnen, købmand Jens Harpøth indberettede i 1803 (eller også er der blot tale om en tidsmæssig forskydning): Han skrev, at han havde anskaffet 65 for størstedelen nye geværer med bajonetter, 8 sabler, 50 pund krudt, 100 pund kuglebly, 33 patrontasker, 200 silkekokarder og en fane, vel at mærke for egen regning. Pengene fik han først refunderet i 1806.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 257-258

Bidrag til Ringkjøbing Bys historie: Udtog og Bearbejdelser af Ringkjøbing Raadstuearkiv

Bøgner, J. I., 1942-,

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Ringkjøbing købstads historie

Nielsen, Carl Lindberg, 1969,