De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Vordingborg ? Efter 1801

Vordingborg

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1853, før

Organisation

Ifølge optegnelser til Danske Kancelli 803 bestod 1. afdeling på dette tidspunkt af 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 fændrik, 1 sergent, 6 underofficerer, 1 tambur og 50 borgere. I alt 62 mand. Fanen blev opbevaret på rådhuset. Byen står anført på en liste fra 1853 over byer, der på dette tidspunkt ikke længere havde en borgervæbning.

Billeder

1803

Borgerofficer i Vordingborg Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Vordingborg Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 51-52

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,