De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nykøbing F. ? Efter 1801

Nykøbing F.

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (o. 1750)

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Optegnelser fra 1803 angiver 1. afdeling til 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 1 sekondløjtnant, 1 fændrik, 1 adjudant, 1 kommandersergent, 4 underofficerer og 84 borgere. Ialt 94 mand. I indberetninger til Danske Kancelli samme år er der kun angivet 39-42 mand foruden 9 over- og underofficerer. Byen havde da 16 geværer med bajonetter og 23 uden af forskellige kalibre, ellers ingen våben. Kun befalingsmændene havde mundering, "de simple borgere" havde ingen uniform. Fanen var grøn. Nedenfor er gengivet oplysninger fra mønstringsrullen 1802, vedlagt indberetning til Danske Kancelli 11. maj 1802.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
menig Købmand 36 år
null værtshusmand 32
null bager 58
null skrædder 50
null skomager 54
null skrædder 36
null bogbinder 41
null forh. værtshusholder 40
null klejnsmed 52
null handskemager 37
null kobbersmed 47
null skomager 45
null farver 29
null forh. møller 47
null bager 35
null maler 37
null slagter 33
null skrædder 57
null skrædder 35
null købmand 42
null sadelmager 36
null købmand 26
null garver 29
null smed 41
null bager 58
null snedker 66
null murersvend 34
null handskemager 32
null smed 41
null rebslager 52
null pottemager 48
null avlsmand 52
null møller 50
null tømmersvend 64
null murermester 31
null tømmersvend 48
null snedker 46
null glarmester 52
null garver 58
null værtshusmand 56
null købmand 38
null skomager 52
null garver 59
null skomager 47
null sadelmager 31
null gørtler 30
null murermester 61
null købmand 44
null tømmermand 63
null kræmmer 62
null snedker 34
null skrædder 47
null murermester 65
null skrædder 52
null skomager 57
null tømmermand 50
null skrædder 54
null pottemager 58
null slagter 50
null murersvend 61
null bødker 61
null brygger 41
null snedker 39
null møller 31
null urmager 47

Billeder

1803

Borgerofficer i Nykøbing Falster Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Nykøbing Falster Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 153-154

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,