De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ringsted ? Efter 1801

Ringsted

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

?

Organisation

I indberetning til Danske Kancelli i 1803 angives det, at afdelingen endnu ikke var ekserceret, og det tilføjes spørgende: "og kunne disse tilholdes at forrette vagtholdet på de årlige 3 markedsdage, hvorved borgerne, som alle er næringsmænd, kunne blive befriet for at forlade deres næringsvej dem til skade".

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 71-72

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199