De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Thisted ? Efter 1801

Thisted

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1853

Organisation

I oversigten "Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803" er angivet, at 1. afdeling på dette tidspunkt talte 12 over- og underofficerer og 75 borgere. I alt 87 mand. I indberetning fra amtet til Danske Kancelli august samme år er dog kun opgivet 47 borgere, 4 officerer og 8 underofficerer. Der blev klaget over, at folk på egnen drev borgerlig næring uden at tage borgerskab og derfor ikke kunne mønstres. Kun officererne havde på denne tid uniformer og sabler, mens der var 100 patrontasker og 65 "gamle bøsser" til deling mellem afdelingerne. I 1853 ophævedes borgervæbningen efter kgl. resolution.

Billeder

1842

Thisted Borgervæbnings 1. afdeling
Thisted Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 180

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Thisted Købstads Historie

Sørensen, Svend, 1997, p. 102-103