De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Thisted ? Efter 1801

Thisted

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

I oversigten "Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803" er angivet, at 2. afdeling på dette tidspunkt talte 116 mand. I indberetning fra amtet til Danske Kancelli december samme år er dog opgivet et andet tal - 50 mand - som må opfattes som hørende til 2. afdeling. Om mundering: se under 1. afdeling. I december 1803 blev det indberettet til Danske Kancelli, at mandskabstallet var foranderligt, fordi en del folk om sommeren opholdt sig dels på landet, dels i byen. Der blev klaget over, at folk på egnen drev borgerlig næring uden at tage borgerskab og derfor ikke kunne mønstres. 2. afdeling ophævedes formodentligt i 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 180

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Thisted Købstads Historie

Sørensen, Svend, 1997, p. 102-103