De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Vordingborg ? Efter 1801

Vordingborg

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at 2. afdeling på dette tidspunkt talte "30 unge mennesker" og kommanderedes af officererne fra 1. afdeling. De havde ingen uniformer, kun "sædvanlige klæder", og delte fane med 1. afdeling. Afdelingen ophæves formodentligt i 1822.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 51-52

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,