De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ebeltoft ? Efter 1801

Ebeltoft

1. afdeling (artillerikorps)

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1809/1828

Organisation

I 1803 var der 3 overofficerer og 3 underofficerer samt 14-16 borgere i 1. afdeling, heraf havde ingen menige uniformer. Officererne havde sabler. Der var dog et ukendt antal forskellige geværer. I indberetning af 16. februar 1803 til Danske Kancelli berettes, at "formedelst menige indbyggeres store fattigdom og folketallets ubetydelighed kan denne bys borgervæbning ikke bringes til nogen virkelig fuldkommenhed". Efter kgl. ordre af 21. januar 1809 omdannedes borgervæbningen til herefter kun at bestå af et artillerikorps, idet landeværnstropper blev stationeret i byen. Efter kgl. resolution af 31. august 1828 ophævedes hele borgervæbningen.

Billeder

1803

Borgerofficer i Ebeltoft Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Ebeltoft Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 227-228

Æbeltoft og omegn

Bøttiger, L.J., 1894,

Da borgervæbningen skulde indføres

Dröhse, E., p. 69-80

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Ebeltoft - købstadsliv i 700 år

Jensen, Knud Chr. og Jakob Vedsted, 2001, p. 87-89, 108-11

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Ebeltoft Købstads historie

Rasmussen, P. og G. Albeck, 1951, p. 210-211, 367-368