De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Stege ? Efter 1801

Stege

Frivilligt borgerkorps

Oprettelsesår

1801-1803

Nedlæggelsesår

?

Organisation

I indberetning til Danske Kancelli 1803 oplyses, at korpset bestod af 32 mand, der havde anlagt uniform. Bemærkelsesværdigt nok var den egentlige 2. afdeling i byens væbning endnu uden uniform. Det frivillige korps - fremgår det - øvedeS også i let infanterieksercits. Ikke yderligere oplysninger.

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199-201

Ebeltoft - købstadsliv i 700 år

Jensen, Knud Chr. og Jakob Vedsted, 2001,

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,