De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Assens ? Efter 1801

Assens

Skarpskyttekorpset

Oprettelsesår

1807

Nedlæggelsesår

?

Organisation

September 1807 udgjordes korpset af 1 anfører og 33 menige.

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Assens gennem 700 Aar

Maaløe, Lauritz, 1980 (2. oplag),

Borgervæbning og politikorps i Assens

Maaløe, Lauritz, 1940, p. 281-309