De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aalborg ? Efter 1801

Aalborg

Artilleriet

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1809

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 bestod dette korps af 34-35 mand foruden 3 over- og 5 underofficerer. Der var på dette tidspunkt ingen sidegeværer til korpset. Det var indrettet med 4 kanoner, hver under en bombarder. På siden gengives mønstringen, som den blev overvåget af amtmand von Pentz 17. august 1803. Artilleriet blev vitterligt nedlagt ved reskript 4. august 1809, men ikke desto mindre optræder der officerer fra korpset i forskellige kilder fra perioden derefter.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand Poul Jacobsen 1801-?
Kaptajn Niels Wigelsøn [1814]-[1833]
Premierløjtnant Johannes Frisch [1814]
Sekondløjtnant Peter Schjøtte [1814]
Kaptajn Peter Nicolai Schytte [1833]-1842
Premierløjtnant Marcus Mørch Galthen [1838]-1842
Kaptajn Købmand Mads Galthen [1803]
Premiereløjtnant Vandmøller Jens Schmidt [1803]
Sekondløjnant Købmand Hans Aabel [1803]
Bombarder Skomagersvend Jacob Okerberg [1803]
Geværtjeneste Skomagersvend Engelbreth Hansen [1803]
Geværtjeneste Skomagersvend Søren Møller [1803]
Geværtjeneste Skomagersvend Mathias Mathisen [1803]
Geværtjeneste Skomagersvend Jens Solberg [1803]
Geværtjeneste Skomagersvend Peter Færck [1803]
Geværtjeneste Skomagersvend Peter Thomsen [1803]
Geværtjeneste Skomagersvend Andreas Hæsseldahl [1803]
Geværtjeneste Skomagersvend Jacob Engelund [1803]
Bombarder Skomagersvend Andreas Ollsen [1803]
Geværtjeneste Tømmersvend Lars Knudsen [1803]
Geværtjeneste Guldsmed Peter J. Frost [1803]
Geværtjeneste Skomagersvend Andres Petersen [1803]
Geværtjeneste Bødker Ove Høeg Guldberg [1803]
Geværtjeneste Bødker Jens Nielsen [1803]
Geværtjeneste Bødker Peder Hendriksen [1803]
Geværtjeneste Snedkersvend Johannes Brandt [1803]
Geværtjeneste Snedkersvend Christian Nielsen [1803]
Bombarder Tobaksspindersvend August Meldrup [1803]
Geværtjeneste Smedesvend Christen Nielsen [1803]
Geværtjeneste Bødker Johan C. Corotzen [1803]
Geværtjeneste Skræddersvend Ole Simonsen [1803]
Geværtjeneste Murersvend Lars Holm [1803]
Geværtjeneste Skræddersvend Niels Hansen [1803]
Geværtjeneste Skræddersvend Christian Uldmann [1803]
Geværtjeneste Skræddersvend Erick Bay [1803]
Geværtjeneste Skræddersvend Magnus Nyeborg [1803]
Bombarder Glarmester Niels Wauer [1803]
Geværtjeneste Murersvend Niels Madsen [1803]
Geværtjeneste Glarmester Carl Sultorph [1803]
Geværtjeneste Murersvend Christen Krag [1803]
Geværtjeneste Murersvend C. Qvist [1803]
Geværtjeneste Skræddersvend Thomas Møller [1803]
Geværtjeneste Bødker Peder Salqvist [1803]
Geværtjeneste Skomagersvend Michel Pedersen (syg) [1803]
Geværtjeneste Tømrersvend Anthon Bujon (på landet) [1803]
Reservebombarder Skomagersvend Møller [1803]
Reservegeværtjeneste Smedesvend Christen Flade (syg) [1803]
Reservegeværtjeneste Tømrersvend Christen Speger (på landet og uøvet) [1803]
Reservegeværtjeneste Tømrersvend Christen Gud [?] (på landet og uøvet) [1803]

Billeder

1803

Borgerofficer i Aalborg Borgervæbning: Artilleriet
Borgerofficer i Aalborg Borgervæbning: Artilleriet
Menig i Aalborg Borgervæbning: Artilleriet
Menig i Aalborg Borgervæbning: Artilleriet

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. s. 162

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, p. s. 137

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Aalborg: Historie og Hverdag

Riismøller, Peter, 1942, p. s. 195-197

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. s. 151