De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Holbæk ? Efter 1801

Holbæk

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1838

Organisation

Afdelingen havde ifølge "Tabel over hele Styrken af det borgerlige Militaire i Danmark", 1803, 5 officerer og 80 menige. Borgervæbningen måtte i 1807 overdrage sine våben til det sjællandske landeværn, og englændernes indtog i byen i september 1807 foregik således uden krigshandlinger af nogen art. Borgervæbning ophævedes i 1838 efter borgerrepræsentationens ønske og blev omdannet til et brand- og politikorps. Dette blev 6. april 1846 sat ind med geværer i forbindelse med den stærke bondebevægelse på egnen, da landkommunalforeningen denne dag afholdt møde i Holbæk, hvor henved 250 bønder var til stede.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Friderik Gustavus [1814]
Stadskaptajn Jacob Frølund [1814]
Premierløjtnant Hans Christian Funk [1814]
Sekondløjtnant Andreas Wismann [1814]
Fændrik Carl Rehammer [1814]
Premierløjtnant à la suite Hans Hansen [1814]
Stadskaptajn Avlsbruger Søren Friis 1801
Stadskaptajn Købmand Borch 1801-

Billeder

1803

Borgerofficer i Holbæk Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Holbæk Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 75-76

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,

Holbæk Købstads Historie

Thomsen, Albert, 1937-42, p. 486-489, 494-495