De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Holbæk ? Efter 1801

Holbæk

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

Afdelingen havde ifølge "Tabel over hele Styrken af det borgerlige Militaire i Danmark", 1803, 6 officerer og 109 menige. Som i så mange andre købstæder ophævedes Holbæk Borgervæbnings 2. afdeling i 1822. Mandskabet overgik herefter til brandkorpset.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Premierløjtnant Johannes Severin [1814]
Sekondløjtnant Jens Frølund [1814]
Fændrik Anders Pedersen [1814]

Billeder

1803

Borgerofficer i Holbæk Borgervæbnings 2. afdeling
Borgerofficer i Holbæk Borgervæbnings 2. afdeling
Menig i Holbæk Borgervæbnings 2. afdeling
Menig i Holbæk Borgervæbnings 2. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 75-76

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,

Holbæk Købstads Historie

Thomsen, Albert, 1937-42, p. 486-489, 494-495