De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Sakskøbing ? Efter 1801

Sakskøbing

1. afdeling

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

1853, før

Organisation

Ifølge den officielle fortegnelse fra 1803 talte 1. afdeling på dette tidspunkt 1 kaptajn, 1 premierløjtnant, 2 sekondløjtnanter, 1 fanejunker, 1 kommandersergent, 4 underofficerer og 60 menige borgere. I alt 70 mand. I indberetning til Danske Kancelli december 1803 er kun angivet menige 42 borgere. Kun over- og underofficerer havde mundering ved denne tid. Der var 32 geværer og 28 patrontasker med bandalerer i byen, men ingen havde sidegeværer (sabler), om end nogle få borgere havde kårder. De 20 geværer havde byen fået sendt fra stiftsøvrigheden, 2 mand havde selv købt, mens de resterende ti geværer var af forskellig kalliber. I 1853 står byen anført på en liste over byer, der på dette tidspunkt ikke har en borgervæbning.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Underofficer Lindvald [1802]
Underofficer Jens Lund [1802]
Underofficer Peder Hansen Bager [1802]
Underofficer Hans Jørgen Hasling Skomager [1802]

Billeder

1803

Borgerofficer i Sakskøbing Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Sakskøbing Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 147-148

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,