De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Sakskøbing ? Efter 1801

Sakskøbing

2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822?

Organisation

2. afdeling kommanderedes af officererne fra 1. afdeling og talte ifølge den officielle udgave af mønstringsrullen 1803 1 underofficer, 1 fløjmand og 19 ungt mandskab. I alt 21 mand. I indberetning til Danske Kancelli december samme år nævnes 14 menige borgere. Afdelingen havde ikke geværer, og kun officerer og underofficerer havde sabler.
Afdelingen ophævedes formodentligt i 1822.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Underofficer Volkersen [1802]

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 147-148

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,