De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Assens ? Efter 1801

Assens

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (1750)

Nedlæggelsesår

1843

Organisation

1. august 1801 talte denne afdeling 112 mand. I indberetning til Danske Kancellli januar 1804 opgives tallet til 1 kaptajn, 2 løjtnanter, 6 underofficerer, 2 tamburer, 1 piber og 89 borgere under 50 år. Officererne havde sabler og mundering, mens de menige bar blot en grøn kokarde på hatten for at adskille sig fra 2. afdeling. 50 geværer med bajoneter blev sendt til byen i 1801, og andre 50 blev indkøbt i de følgende år, hvortil officererne lagde pengene ud. For byens regning anskaffet 100 patrontasker til begge afdelinger. Fanen var - ifølge indberetning til Danske Kancelli 12. marts 1803 - af hvidt taft med stang og forgyldt krone, det danske våben var påmalet og i hjørnerne var afbildet byens våben. Den var skænket byen ca. 1792 af "rige"! Der klages i samme indberetning over, at reglementet af 1802, der havde permitteret alle over 50, medførte, at der var så få mand tilbage, at det var vanskeligt at føje et ønske fremsat af 20 mand om at danne et jæger- og artillerikorps. September 1807 talte afdelingen 3 officerer, 6 underofficerer og 80 menige.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand Storm Shcmidt 1801-
Premierløjtnant Farver Hans Lund 1801-
Sekondløjnant Brandinspektør Glørfeldt 1801-
Fændrik Købmand Jørgen Dreier 1801-
Adjudant Brændevinsbrænder Caspar 1801-
Underofficer Maler Jen Møller 1801-
Underofficer Værtshusholder Vilh. Marcussen 1801-
Underofficer Skomager Herman Meyer 1801-
Underofficer Hårskærer Abraham Engelbrecht 1801-
Underofficer Urmager Ernst Villumsen 1801-
Underofficer Skomager Hans Jørgensen 1801-

Billeder

1803

Borgerofficer i Assens Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Assens Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Assens gennem 700 Aar

Maaløe, Lauritz, 1980 (2. oplag),

Borgervæbning og politikorps i Assens

Maaløe, Lauritz, 1940, p. 281-309