De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Assens ? Efter 1801

Assens

2. afdeling

Oprettelsesår

1801 (1750)

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

1. august 1801 talte denne afdeling 136 mand. I indberetning til Danske Kancelli januar 1804 angives 1 kaptajn, 2 løjtnanter, 5 underofficerer og 113 mand. 50 geværer med bajoneter blev sendt til byen i 1801, og andre 50 blev indkøbt i de følgende år, hvortil officererne lagde pengene ud. For byens regning blev anskaffet 100 patrontasker til begge afdelinger. De menige havde ingen uniformer, blot en sort kokarde til hatten. Kun overofficererne havde sabler. Indberetning til Danske Kancelli marts 1803 nævner, at fanen er gammel og ubrugelig. September 1807 talte afdelingen 3 officerer, 6 underofficerer og 62 menige. Afdelingen byggede på et ældre borgerkompagni fra 1750, grundlagt af håndværkersvende. 19 mand havde i 1803 tilkendegivet, at de gerne ville gå over til et jæger- og artillerikorps.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand Hans Hansen 1801-
Premierløjtnant Købmand Chr. Trochmann 1801-
Sekondløjnant Urmager Nicolaj Ostenfeldt 1801-
Fændrik Købmand Jens Lindegaard 1801-
Underofficer Feldbereder Chr. Simonsen 1801-
Underofficer Klejnsmedesvend Jørgen Jørgensen 1801-
Underofficer Skomager A. Jørgensen Shang 1801-

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Assens gennem 700 Aar

Maaløe, Lauritz, 1980 (2. oplag),

Borgervæbning og politikorps i Assens

Maaløe, Lauritz, 1940, p. 281-309