De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Næstved ? Efter 1801

Næstved

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1814

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte 1. afdeling 6 overofficerer, 6 underofficerer, 2 tamburer og 83 borgere. I alt 97 mand. Efter kgl. reskript af 13. marts 1814 ophævedes hele borgervæbningen. Byens fane stod hos kaptajnen, idet den af forrige byfoged, Brorson, ikke kunne "konserveres" på rådstuen.

Billeder

1803

Borgerofficer i Næstved Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Næstved Borgervæbnings 1. afdeling

1842

Næstved Borgervæbnings 1. afdeling
Næstved Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 60

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Næstved 1135-1935

Smith, Otto, 1935, p. 143