De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hjørring ? Efter 1801

Hjørring

1. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1814

Organisation

Det må formodes, at borgervæbningen organiseredes i 1801, idet byen ifølge en kgl. resolution af 2. april 1803 var fritaget for borgervæbning indtil videre. Efter kgl. resolution af 13. april 1814 ophævedes hele borgervæbningen.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 176

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,