De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Viborg

Viborg

Borgervæbninger før 1801

I 1556 viser et mønstringsregister, at Viborgs borgervæbning talte 239 mand. Heraf var 85 hageskytter, 2 mand havde slagsværd, 46 mand var bevæbnet med spids og harnisk, 15 mand havde spids, men ingen harnisk, 12 mand havde hellebarder og harnisk, 76 mand havde kun hellebarder. Derudover var der en piber, en trompeter og en fændrik. I 1588 var antallet 243 mand og i år 1600 210 mand. Borgervæbningen blev i 1700 organiseret i to kompagnier, et for borgerskabet og et for "håndværksburser" og tjenestefolk. Kongen skænkede tre år senere "Viborg ubemidlede Borgerskabs Eksercitse" 100 gamle flintebøsser. Borgervæbningens vigtigste opgave efter 1726 var imidlertid at holde vagt ved det store Snapsting. Det nævnes ved samme tid, at borgerne nu er opdelt på en anden måde, nemlig med en afdeling for Sortebrødre Sogn og en for Nørre Sogn. To silkefaner med Frederik 5.s ciffer og det danske våben er bevaret. Flere kontroverser fra resten af århundrede lader formode, at borgervæbningen blev vedligeholdt med øvelser.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 185-186

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Viborg kødstads historie, 4 bd.

Spreckelsen, Otto von, 1940-41, s. bd. I, 266-292

Stiftstaden Viborg: En topografisk, historisk og statistisk Beskrivelse med tilhørende Grundtegning

Ursin, M.R., 1849, s. 211