De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aalborg

Aalborg

Borgervæbninger før 1801

I 1553 indskærpede kongen over for Aalborgs borgere, at byen skulle holde sig ordentligt forsynet med våben, harnisk m.m. Mønstringsrulle fra 1556 angiver borgervæbningen til 261 mand, heraf 108 hageskytter, 138 med harnisk, hellebard og spyd og 15 med hellebard og spyd. I 1583 talte borgervæbningen 419 mand; dette år stod den - som det var normalt - under kommando af en af borgmestrene, Frederik Christensen, mens en senere rådmand, Niels Skriver, var "profos". I 1600 512 mand, hvorved den var den største borgervæbning i Jylland. I 1638 erklærede de jyske købstæders borgervæbninger, med Aalborg i spidsen, sig villige og parate til at bidrage til rigets forsvar. Da den tid endelig kom med krigshandlingerne i 1644-1645 og 1657-1658, svigtede samtlige borgervæbninger, også Aalborg.

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. s. 162

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, s. s. 137

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Aalborg: Historie og Hverdag

Riismøller, Peter, 1942, s. s. 195-197

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. s. 151