De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kalundborg

Kalundborg

Borgervæbninger før 1801

De ældste bevarede mønstringsruller er fra 1555 (158 mand), 1556 (129 mand, hvoraf flere er ansat for flere end et harnisk), 1558 (136 mand) og 1593 (179 mand). Et Kallundborg Stads Compagnie modtog i november 1800 tilladelse (!) til at selv at betale for anskaffelsen af en ny fane! Fanen var smykket med rigsvåbenet under banerskriften GLORIAE EX AMORE PATRIAE (Hæder kommer af kærlighed til fædrelandet) og oven for denne en anden bannerskift ”Den lykkelige 29de January”, kong Christian 7.s fødselsdag. Nederst på fanen var et motiv af byens kirke i slægt med byvåben og et andet motiv (som ikke kan genkendes), og sammen omkransede disse indskriften ”Calundborg Stads-Comapgnie Anno 1801".

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Kalundborgs borgervæbning

Waagepetersen, Christian, 1976, s. 167-181, Festskrift til K.G. Kaaber