De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Holbæk

Holbæk

Borgervæbninger før 1801

De ældste bevarede mønstringsruller er fra 1556 (95 mand), 1583 (85 mand og 1593 (107 mand). Ellers ingen oplysninger.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 75-76

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837

Holbæk Købstads Historie

Thomsen, Albert, 1937-42, s. 486-489, 494-495