De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Skagen

Skagen

Borgervæbninger før 1801

De ældste bevarede mønstringsruller er fra 1556 (169 mand) og 1583 (335 mand, heraf dog mange uden værge, altså våben). I år 1600 angives Skagens borgervæbning til 150 mand.

Litteratur

Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark

Begtrup, G., 1978 (genoptryk), s. 544

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914