De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nykøbing F.

Nykøbing F.

Borgervæbninger før 1801

De ældste bevarede mønstringsruller er fra 1558 (121 mand), 1583 (202 mand), 1593 (122 mand) og 1624. I indberetning til Danske Kancelli 22. februar 1803 bemærkes, at korpset blev organiseret på ny i 1801, "men har ellers været til i mere end 50 år".

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 153-154

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842