De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Assens

Assens

Borgervæbninger før 1801

En mønstringsliste fra 1558 angiver Assens borgervæbning til ca. 173 mand samt 20, der ikke havde deres rustning i orden. I år 1600 var borgervæbningens styrke på 137 mand, heraf var de 31 mand bevæbnet med harnisk, 26 mand med hellebarder, mens 80 mand var skytter. Der findes også en mønsringsrulle fra 1624. I indberetning til Danske Kancelli 12. marts 1803 oplyses, at borgervæbningens 1. afdeling byggede på et borgerkompagni, der da var ca. 50 år gammel, og at dettes medlemmer var "årlig øvet i at skyde efter skive, men i året 1801 er det efter kongl. befaling sat på en ordnet ligere fod". 2. afdeling oplyses også at være bygget på et ældre borgerkompagni: "År 1750 have nogle af den tid heri byen værende håndværkskarle oprettet et kompagni hvortil blev beskikket officerer og selv bekostet dem [sig] en fane", hedder det, og det tilføjes, at kompagniet ikke var ekserceret og var uden al orden, indtil det blev reorganiseret i 1801.

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Assens gennem 700 Aar

Maaløe, Lauritz, 1980 (2. oplag)

Borgervæbning og politikorps i Assens

Maaløe, Lauritz, 1940, s. 281-309, Fynske årbøger