De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ringkøbing

Ringkøbing

Borgervæbninger før 1801

Den ældste bevarede mønstringsrulle er fra 1558 (68 mand); den næste fra 1588 (50 mand). I 1583 blev lensmanden beordret til at fortage mønstring i Ringkøbing og Holstebro og også foretage de nødvendige våbeninspektioner. Alle våben, som borgerskabet anskaffede, skulle nu opbevares på rådstuen, ligesom der ansattes to mand som hhv. høvedsmand og fanebærer. Borgerskabet blev mønstret flere gange i 1600-tallet, således i 1624, hvor en mandskabsrulle nævner: 8 borgere skulle møde med harnisk og slagsværd eller spyd, 40 med hagebøsse og kortlask (kort, knivlignende sværd med bred klinge) og 47 med hellebard og kortlask. I forbindelse med landeværnet 1700 blev borgervæbningen organiseret på ny. Den blev inddelt i tre korporalskaber med 29 mand i hver. Byfogeden var kaptajn, og der var 1 løjtnant, 1 fændrik, 1 sergent, 3 korporaler og 1 tambur.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 257-258

Bidrag til Ringkjøbing Bys historie: Udtog og Bearbejdelser af Ringkjøbing Raadstuearkiv

Bøgner, J. I., 1942-

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Ringkjøbing købstads historie

Nielsen, Carl Lindberg, 1969