De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Maribo

Maribo

Borgervæbninger før 1801

I f.eks. 1593 blev der udskrevet 110 mand fra Maribo. Et borgerkompagni blev på stiftamtmandens foranledning oprettet (eller genoprettet?) i 1750. Det var aktivt gennem resten af århundredet, i hvert fald blev en borgerkaptajn udnævnt i 1789 samtidig med, at borgerne fik pålæg om at møde til øvelserne.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 139-140

Nakskov Købstads historie I, II, III

Hauger, C. C., 1945, s. 117, 202, 237-239

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842