De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aakirkeby

Aakirkeby

Borgervæbninger før 1801

Den militære organisering på Bornholm adskilte sig væsentligt fra det øvrige Danmark. O. 1611 blev der på Christian 4.s befaling organiseret et særligt militært værn på Bornholm bestående af øens mandlige indbygger. Dette værn kendes som Bornholm Milits eller Milice. Militsen bestod af infanteri, artilleri, jægere og dragoner. Mandskabet hertil udgjordes af øens mandlige landbefolkning. Dertil kom købstædernes særlige borgerkompagnier. Derudover var der særlige ”reserveafdelinger” kaldet herredskompagnierne.

Militsen blev for alvor sat på prøve i 1645, da svenskerne angreb Bornholm. I 1658 blev øen ved fredslutningen i Roskilde afstået til Sverige. Ved det efterfølgende oprør på øen var det ikke så meget militsen som øens borgere, der fik afgørende betydning. Borgerne gjorde oprør mod svenskerne, løsrev sig, og Bornholm kom tilbage under dansk herredømme.

Infanteri: Inddelt i 4 kompagnier: 1. eller Søndre kompagni, 2. eller Østre kompagni, 3. eller Nordre kompagni, 4. eller Vestre kompagni. I 1814 talte hvert kompagni ifølge Kierulf 1 kaptajn og chef, 1 premierløjtnant, 2 sekondløjtnanter, 2 løjtnanter á la suite + menige.

Artilleri: Blev i 1809 forøget og inddelt i 2 kompagnier.

Jægerkorpset: Formeret 1809.

Dragoner: Blev i 1808 inddelt i 4 kompagnier: 1. eller Søndre kompagni, 2. eller Østre kompagni, 3. eller Nordre kompagni og 4. eller Vestre kompagni.

Herredskompagnierne: Inddelt i 4 kompagnier: 1. eller Søndre Herredskompagni, 2. eller Østre Herredskompagni, 3. eller Nørre Herredskompagni og 4. eller Vestre Herredskompagni.

Mændene blev indskrevet i militsen allerede som drenge og udgik først, når de blev 70 år. I 50-års alderen overgik de til Herredskompagnierne, og i alderen 60-70 var de fritaget fra eksercits og skulle blot gøre vagttjeneste.

I 1840 oplyser Baggesen følgende om Bornholms Milice: Den stod under en kommandørs befaling og havde 2 overstabsfolk, 4 mellemstabsfolk, 2 understabsfolk. 2 artillerikompagnier med 10 officerer og omtrent 590 mand. 4 infanterikompagnier med 19 officerer og omtrent 1.631 mand. 1 jægerkompagni med 8 officerer og omtrent 362 mand. 4 dragonkompagnier med 12 officerer og 568 mand. 7 borgerkompagnier med 40 officerer og omtrent 1.460 mand og 4 herredskompagnier med 25 officerer og omtrent 975 mand.

I 1854 talte Bornholms milits: 2 artillerikompagnier: 6 officerer, 84 overartillerister og 434 artillerister. 4 dragoneskadroner: 7 officerer, 500 underofficerer og menige. 4 infanterikompagnier: 14 officerer, 976 underofficerer og menige. 1 jægerkompagni: 6 officerer, 345 underofficerer og menige. 7 borgerkompagnier: 17 officerer, 613 underofficerer og menige. 4 herredskompagnier: 9 officerer, 753 underofficerer og menige. I alt 59 officerer og 4.025 underofficerer og menige.

Øvrige, ikke nævnte kilder:
Kilder:
Bornholmske Samlinger, Rønne, 1913.
Beskrivelser over Bornholm af P.N. Skovgaard, heri kan sikkert findes tal for de enkelte borgerkompagnier.

Litteratur

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842