By og opland

De enkelte byer

By og opland

Database og kort over de økonomiske købstadsprivilegier og handelsbestemmelser fra de ældst kendte frem til ca. 1900

Købstæderne og deres privilegier

En købstad defineres som en by, der havde modtaget købstadsprivilegier af konge- eller statsmagten. Med købstadsprivilegierne fik byen blandt andre ting ret til at drive handel og finere håndværk inden for byens grænse. Byen fik også ret til at handle med bønderne, købe deres råvarer og sælge de færdige håndværksprodukter og varer fra købmændenes handelsvirksomhed til dem.

I de fleste tilfælde tilfaldt retten til at drive bondehandel - som dette blev kaldt - byen inden for et bestemt område. Dette område kaldtes byens opland, og dets udstrækning blev ofte tildelt byen som et privilegium, således at andre byer ikke havde ret til at handle med bønder inden for en andens by opland.

Købstæderne tildeltes også gerne en eller flere ugentlige torvedage og et eller flere årlige markeder.

Et mindre antal byer tildeltes forskellige økonomiske privilegier uden direkte at få status som købstad. Denne mellemting mellem bondeby og købstad betegnedes flække.

Begrebet opland er lidt forvirrende, fordi det både anvendes om det formelle og det reelle handelsområde.

Sæbys ældst kendte privilegiebrev, givet byen af Frederik 1. i 1524, sikrede bl.a. byen og dens borgere ret til sejlads, handel og købmandskab. Året efter fik byen sin første byret, der bl.a. bestemte, at fremmede købmænd ikke måtte drive detailhandel andre dage end på markedsdage, og at der ikke måtte handles uden for portene. Det blev også præciseret, at hverken præster eller bønder må købe eller sælge til forprang for byen, dvs. handle ude på landet. Og endelig blev byens handelsopland fastlagt til en radius på fire mil fra byen. (Gengivet fra Paul G. Ørberg: En by ved havet, Sæby 1970, s. 9).

Økonomisk arbejdsdeling mellem land og by

De fleste købstæder fik privilegier i løbet af middelalderen, og fra slutningen af middelalderen lå købstædernes særstilling rent lovgivningsmæssigt i hovedtrækkene fast. Byerne havde fundet deres plads i en struktur, hvor handel og byhåndværk var monopoliseret af købstæderne, og de omkringliggende landområder var inddelt, så de fleste købstæder havde deres eget formelle opland. Kun landhåndværk var tilladt uden for byerne.

Bønderne var underlagt torvetvang, enten ved at de skulle henlægge deres handel til købstæderne generelt eller til en bestemt købstad. Dog beholdt de en gammel ret til at købe bygningstømmer, brænde og sædekorn uden for købstæderne. Retten var nedskrevet i 1400-tallet og blev bl.a. gentaget i Danske Lov 1683.

Adel og oksehandel

Adelen stod uden for dette økonomiske system. Den havde traditionelt haft ret til at sælge hovedgårdens produkter til hvem og hvor, den ville. I 1692 blev det dog forbudt for herremændene at købe korn af andre for at sælge det videre.

Den frem til 1700-tallets begyndelse meget vigtige oksehandel faldt ligeledes uden for købstædernes handelsmonopol. Jyske byer som Ribe, Randers, Kolding, Varde og Aalborg havde fra slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet særlige rettigheder til at købe okser i andre købstæders handelsområde. I 1541/1542 blev det bestemt, at alle jyske byer måtte handle frit overalt på landet, men kun i store mængder, altså engroshandel. Til gengæld blev det gjort meget vanskeligt for købstædernes købmænd at tage del i oksehandelen, hvor de i praksis måtte nøjes med at være forhandlere for adelen.

Oplandsbestemmelser

Som udgangspunkt udgjordes oplandet af det område, som lå inden for en radius på to mil fra købstaden. En række købstæder fik således udstukket et nøje afmålt opland, og her var to mil det sædvanlige. I 1681 indførtes tomilelæbælter til at beskytte købstæderne mod ølbrygning på kroerne. Og hvis der ikke var bestemte regler for en bys opland, gik man normalt ud fra sædvanen om de to mil. Nogle købstæder havde dog fra middelalderen fået ret til fire mil, og enkelte fik kun tildelt en mil.

Andre byer fik tildelt bestemte herreder og sogne som handelsopland.

Andre oplandsdelinger fandt sted ved at flytte markeder fra en by til en anden. Havne på landet blev også i stort omfang flyttet til købstæderne. Som oftest blev havnen på landet nedlagt, så kun købstadhavnen stod tilbage, men det kunne også forekomme, at bestemmelsesretten bare overgik til købstaden.

Denne oplandsdeling har dog både formelt og reelt været langt mere kompleks. Der var ikke altid overensstemmelse mellem det formelle opland ifølge privilegierne og så det reelle opland. Bønderne handlede nemlig ulovligt ved ladepladser, i landsbyerne og foran købstadens porte for at undgå at betale told af varerne. Den ulovlige handel kaldtes landprang og forprang. Også de såkaldte fuskere og bønhaser udførte ulovligt byhåndværk i landområderne. Købstæderne fik monopol på brændevinsbrænding i 1773, men også dette privilegium var i praksis svært at håndhæve.

Ophævelsen af købstædernes handelsprivilegier

I 1857 indførtes Næringsloven, som med virkning fra 1862 gjorde handel og håndværk muligt i landområderne gennem udstedelsen af næringsbeviser. Dog var der stadig omfattende restriktioner i et læbælte på 1-1½ mil rundt om købstaden. Læbælterne afskaffedes endeligt med en reform i 1920, og købstadsbegrebet var herefter primært et statusbegreb kun med betydning for den kommunale administration og skatteforhold.

Købstadsbegrebet afskaffedes helt med kommunalreformen i 1970, som ligestillede købstæder og landkommuner under den nye betegnelse primærkommuner.

Databasens indhold og afgrænsning

Købstædernes kerneprivilegier var som nævnt eneretten til handel og byhåndværk. Dette projekt er derfor begrænset til netop at omhandle de økonomiske privilegier, som blev tildelt købstæderne, nemlig privilegier på handel, håndværk, årsmarkeder, havne, udførsel, torvedage og opland mv.

Under den enkelte by findes en optegnelse over de økonomiske privilegier, som i tidens løb er tildelt den pågældende købstad, samt en beskrivelse af købstadens økonomiske udvikling fra de første købstadsprivilegier blev givet, og til privilegierne mistede deres betydning ved lovene i hhv. 1857 og 1920.

Oversigten dækker alle købstæder fra de ældste fra 700-tallet til 1970.

Det er tilstræbt at medtage alle relevante generelle bestemmelser, som så også er indskrevet under de enkelte byer.

Kort over handelsoplandet

I tilknytning til omtalen af den enkelte by vises et kort over oplandets fysiske udstrækning.

For nogle byers vedkommende blev oplandet som nævnt ikke defineret specifikt, og byen har blot vundet hævd på et opland inden for den gængse tomilegrænse. Nogle steder kunne oplandene ligefrem overlappe hinanden, hvilket gav anledning til mange konflikter mellem købstæderne. Oplandskortene er således et forsøg på at illustrere disse forhold ud fra de foreliggende oplysninger. Hvis der ikke er kilder om bestemte oplandsgrænser for en by, er der taget udgangspunkt i den gængse tomileopfattelse.

Den formelle handelsoplandsdeling 1450-1800, sogneoptik. Udgangspunktet er, at alle købstæder havde en tomilecirkumferens, hvilket var den almindeligste opfattelse i samtiden. Cirklerne viser således købstædernes tomileopland, hvis ikke andet er kendt, f.eks. havde Aalborg fire mil og Kerteminde en mil. Dette hovedmønster er derefter modereret med alle kendte undtagelser og specifikke bestemmelser.

Det kan være svært at overskue kortene, fordi så mange bestemmelser gjorde sig gældende, og fordi der meget ofte var indbyrdes uoverensstemmelse mellem fx to nabobyers privilegier, uden at de centrale myndigheder gjorde forsøg på at rydde op i dette 'lovsjsusk'. Man skal også være opmærksom på, at der kunne være regionale bestemmelser, som ikke lader sig vise på et kort, fx for hele Sjælland. Til gengæld fremgår det så af oversigtsteksten og selve databasen.

Gennemgående referencer

Den vigtigste udgivelse af købstædernes privilegier indtil 1536:

 • Erik Kroman (udg.): Danmarks gamle købstadlovgivning, udg. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, vol. 1-5, København 1951-1961.

Den primære oversigt over tildeling af købstadsrettigheder og andre privilegier er:

 • Anders Andrén: Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark, Malmö 1985.

For tiden 1536-1660 er primært benyttet:

 • Kristian Erslev og W. Mollerup (udg.): Danske Kancelliregistranter 1536-1550, 1. og 2. halvbind, København 1881-1882.
 • V.A. Secher: (udg.): Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende (Corpus Constitutionum Daniae), 1558-1660, udg. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, vol. 1-6, København, 1887-1918.
 • Bricka m.fl.: (udg.): Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold, vol. 1-39, København 1885-2005.
 • V.A. Secher (udg.): Samling af Kongens Rettertings Domme 1605-1614, bd. 1-2, København 1885-1886.
 • Ditlev Tamm (red.): Kongens retterting 1537-1660, bd. 1 Afhandlinger, Danmarks Riges råd 1536-1660 og registre, bd. 2 Regest over Rettertingets domme 1537-1660, København 2003.

For tiden 1660-1848 er primært benyttet:

 • Jacob Henric Schou (udg.): Alphabetisk Register over de kongelige Forordninger og aabne Breve samt andre trykte Anordninger, som fra Aar 1670 af ere udkomne ..., København 1823.
 • Tage Algreen-Ussing (udg.): Alphabetisk Register over kongelige Forordninger samt andre ved Trykken bekjendtgjorte Lovbud fra 1823 til 1849, København 1851.
 • Kongelige Forordninger og Aabne Breve, København 1670-1832.
 • Laurids Fogtman (udg.): Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danlmark og Norge / udtogsviis udg. i chronologisk Orden, København 1787-1806.
 • Klein (udg.): Samling af endnu gjældende Love og Anordninger m. v. af mere almindelig Interesse, div. år indtil 1864.

Andre gennemgående referencer i projektet har været de forskellige udgivelser af Resens Atlas og Pontoppidans Den Danske Atlas.

Metoden har været at gennemsøge disse nævnte værker for relevante privilegier og handelsbestemmelser og indskrive dem i databasen, som oftest ved at uddrage det væsentligste indhold, men der er også et bredt udvalg af længere kildecitater. Privilegierne og bestemmelserne vedrørende en enkelt by er indskrevet under den pågældende by, mens fællesprivilegier er indskrevet under samtlige de berørte byer.

Alle referencerne i databasen kan også findes i Byhistorisk Bibliografi.

Yderligere oplysninger

Databasen er bl.a. benyttet i artiklen: Søren Bitsch Christensen: "Det naturlige midtpunkt? Købstædernes økonomiske centralitet ca. 1450-1800", Søren Bitsch Christensen (red.): Den klassiske købstad, (Danske Bystudier, 2), Århus Universitetsforlag 2005, s. 47-136.

Adgang til artiklen kan købes via Aarhus Universitetsforlags hjemmeside.

Kredits

 • Kim Møller har udført det store arbejde med at opsøge litteraturen, sammenstille kilderne og udtrække oplysninger til databasen. Han har også skrevet udkastet til de historiske oversigter og georefereret de mange lokaliteter, så de kunne vises på de digitalt fremstillede kort.
 • Lisbeth Skjernov har rentegnet kortene i Mapinfo og Adobe Photoshop.
 • Per Bitsch har hjulpet med at systematisere data undervejs.
 • Søren Bitsch Christensen var idémanden og bærer ansvaret. Han har også redigeret databasen og skrevet tilføjelser til den samt udført en mængde stikprøver i den.
 • Præsentationen er udført af INET-DESIGN, Århus.
 • Præsentationen er betalt under forskningsprojektet "Urban kultur og urbane netværk 1660-1848", Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.
 • Sebastian Fogh Nordentoft og Rasmus Baad Christensen var med i den sidste fase og lagde en lang række generelle poster ind i databasen.

Ophavsret

Der må citeres frit fra databasen, men husk at angive os som kilde! Kortene må også gengives frit, hvis vi angives som kilde.

Selv har vi gjort alt, hvad vi kunne for at respektere andres ophavsret, men hvis det er gået galt for os alligevel, vil vi selvfølgelig rette op på det med det samme.

Anvendt litteratur

Haderslev i gamle dage 1292-1626

Achelis, T.O., Haderslev, 1926

Haderslev i gamle dage. 1627-1800

Achelis, T.O., Haderslev, 1929

Holstebros historie gennem tiderne 1274-1939

Aldal, J., Holstebro, 1939

Nordborg. Historien om Nordborg med tråde helt frem til vor tid

Andersen, Boye (red.), Als, 1984

Nykøbing Mors i tekst og billeder 1800-1940

Andersen, Holch, Nykøbing M, 1990

Frederikshavner glimt

Andersen, Karen, Frederikshavn, 1980

Københavns hvornår skete det

Andersen, Lisbeth og Linvald, Steffen, København, 1979

Hjerting bys historie

Andersen, Mathild m.fl. (red.), Esbjerg, 1962

Silkeborg 1846-1996. Historie Natur Kultur

Andersen, Troels m.fl. (red.), Silkeborg, 1996

Middelalderbyen Næstved

Andersen, Aage, Viby J, 1987

Mariager købstad 400 år

Andreasen, Vagn m.fl., Mariager, 1992

Den urbana scenen. Städer och samhälle i det medeltida Danmark

Andrén, Anders, Malmö, Sverige., 1985

Albani kirke & torv

Arentoft, Eskil m.fl., Odense, 1985

Bidrag til Helsingørs Historie

Arnholtz, M. C., Helsingør, 1866

Sammlung der hauptsächlichsten Schleswig-holsteinischen gemeinschaftlichen Verordnungen

Babst, Johann Sebastian, Glückstadt, 1773

Vordingborg. Historien om byens grundlæggelse og befæstning

Bagge, Gunnar, Kolding, 1998

Saltlandet. Kulturlandskabets historie i Sæby kommune

Bang Larsen, Bent, Sæby, 2000

Horsens gennem tiderne

Bay, Sv. Aage, Horsens, 1953

Bidrag til Horsens historie

Bay, Svend Aage, Horsens, 1979

Horsens historie indtil 1837

Bay, Svend Aage, Horsens, 1982

Aabenraa-bogen

Bech, C. J., Åbenrå, 1945

Dansk Toldhistorie Bind 2. Protektionisme og reformer 1660-1814

Becker-Christensen, Henrik, København, 1998

Aarhus. Byens historie og udvikling gennem 1000 aar

Beckett, Francis m.fl., København, 1905

Forsøg til en Beskrivelse af Svendborg Kjøbstad

Begtrup, Joachim, Odense, 1823

Grundrids til en historisk-typografisk Beskrivelse af det gamle Konge- og bispesæde Roeskilde

Behrmann, Hendrik, København, 1832

Dend gamle og navn-kyndige Kiøbstæd Ribe. Korteligen beskreven af Mads Pedersen Rostoch

Bencard, Mogens, Ribe, 1967

Ribe i tusind år

Bencard, Mogens, Esbjerg, 1978

Fra det gamle Middelfart. Bind I-II. Middelfart

Berendt, Chr., Middelfart, 1938-41

Færgeløbet ved Middelfart. Spredte Træk fra svundne Tiders Samfærdsel

Berendt, Chr., Middelfart, 1926

Af Præstø bys historie

Berg, R., Præstø?, Udateret

Roskilde bys historie – tiden indtil 1536

Birkebæk, Frank A. m.fl., Roskilde, 1992

Roskilde bys historie 1850-1970

Birkebæk, Frank A. m.fl., Roskilde, 1998

Af Silkeborg Handelsplads’ historie 1860-1900

Bisgaard, Otto, Silkeborg, 1942

Fra Silkeborgs nybyggertid

Bisgaard, Otto, Silkeborg, 1935

Skønne efterretninger. Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770

Bjerre Jensen, Birgit, Odense, 1995

Holstebro - hvornår skete det?

Bjerregård, Kristian, Holstebro, 1999

Af Skives historie

Bjerregaard, Niels P., Skive, 1947

Sorø. Farverig historie gennem 800 år

Blix, Jørgen, Sorø, 1967

Faaborg bys historie Bind I 1229-1750

Blomberg, Aage Fasmer, Fåborg, 1956

Odense bys historie De magre år. Odense 1660-1700

Blomberg, Aage Fasmer, Odense, 1980

Helsingørs Beskrivelse

Boesen, Ludvig, København, 1976 (1757)

Stege Bys Bog 1418-1607 med Oplysninger om Byens - navnlig Borgerskabets Historie i Middelalderen

Bojsen, F., København, 1904

Byen, landet og havet. Nexø og omegns historie. Bind I – tiden indtil ca. 1800

Bornholms Historiske Samfund, Nexø, 1971

Kjøbenhavn. Historisk-topografisk beskreven

Both, L., København, 1865

Den havn ved Struer. Historien om Holstebro-Struer havn fortalt i anledningen af 125-års jubilæet

Boysen, Benny, Struer, 1981

Den lille by vokser. Fra lilleputkøbstad til storkommune.

Brandt, Palle, Sakskøbing, 2001

Frederikshavn som fiskerby

Bratby, Stephan, Frederikshavn, 1980

Svendborg Købstads historie. Første del. Første halvbind

Bro-Jørgensen, J.O., Svendborg, 1959

Thisted gennem tiderne

Brunsgaard, C., Thisted, 1970

Kjøbenhavn. Anden del

Bruun, Carl, København, 1890

Kjøbenhavn. Førstel del

Bruun, Carl, København, 1887

Kjøbenhavn. Tredie del

Bruun, Carl, København, 1901

Borre og Lindholm – en kulturgeografisk analyse

Bryld, Lars m.fl., København, 1994

Store Heddinge før og nu. Hæfte II

Buck, Viggo m.fl. (red.), Højerup, 1994

Store Heddinge før og nu. Hæfte III

Buck, Viggo m.fl. (red.), Højerup, 1995

Sæby set med andre øjne

Bygholm, Henrik m.fl., Frederikshavn, 1974

Christiansfeld

Bykær-Jørgensen, H., Christiansfeld, 1968

Æbeltoft og omegn (Mols) nærmest til c. 1814

Bøttiger, L.J., Århus, 1893

Skagen i fortid og nutid

Carit Andersen, Poul, Herning, 1980

Stubbekøbing by - gennem 25 år

Carstensen, Carl, Stubbekøbing, 1980

Nykøbing F. En historisk oversigt

Centralbiblioteket i Nykøbing Falster, Nykøbing F., 1940

Middelalderbyen Odense

Christensen, Annemette S., Viby J, 1988

Hørsholms Historie. Fra 1305 til 1875

Christensen, C., København, 1879

Frederiksværk. En dansk Fabriksbys Historie

Christensen, Carl, København, 1926

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Chr. Villads, København, 1902

Natur og mennesker på Skagens odde

Christensen, Erling S., Sindal, 1987

Skibbroen i Tønder – der var engang en havn…

Christensen, Hans Chr. m.fl., Tønder, 1996

Ni tværsnit af Nibes historie

Christensen, Harry, Nibe, 1977

Tider og skikkelser i Midtsjællands historie

Christensen, J.V., København, 1930

Det naturlige midtpunkt? Købstædernes økonomiske centralitet ca. 1450-1800 (Søren Bitsch Christensen (red.): Den klassiske købstad:47-136)

Christensen, Søren Bitsch, Århus, 2005

Købstaden Frederikssunds historie 1801-1970. 2. bind 1901-1970

Christoffersen, Knud B., Frederikssund, 1993

Fredericia 1650-1970 – drøm, dårskab og duelighed

Clausager, Jørgen Peder m.fl., Odense, 2000

Skjern - Gadebilleder før og nu

Clausen, Kim, Skjern, 1983

Skelskør: Bidrag til Byens Historie

Cour la, L.F., Skælskør, 1932

Korsør. Bidrag til Egnens, Byens og Havnens Historie

Cour, L. F. la og Winther, T., Korsør, 1926

Næstved en beskrivelse af købstaden Næstveds udseende og indbyggeres livsvilkår og dagligdag i 1500-tallet

Dahl, Svend C., Næstved, 1981

Mariager Klosters og Bys Historie

Dahlerup, H., København, 1882

Næringslovgivning (artikel i E. Alstrup og P.E. Olsen (red.): Dansk kulturhistorisk Opslagsværk II, s. 654-658)

Degn, Ole, Åbyhøj, 1991

Aabenraa – byhistorisk atlas

Denckert, Helle og Fangel, Henrik, Åbenrå, 1985

Danske Byer og Sogne : Historiske og personalhistoriske oplysninger om Land og By

Diverse forfattere, Roskilde/Århus/København, 1930-36

Middelfart. Fra færgeby til broby. Middelfarts Historie 1200-1940

Dragsbo, Peters og Merete Hansen, Harriet, Odense, 1996

Silkeborg 1840-1880. En historisk-statistisk Fremstilling

Drechsel, V., København, 1880

Fra og om Silkeborg

Drewsen, A.L., Silkeborg, 1936

Det gamle Rønne

Egevang, Robert, København, 1974

Det gamle Svaneke

Egevang, Robert, København, 1974

Det gamle Sæby

Egevang, Robert, København, 1977

Nexø. Historiske huse og byens borgere. Købstad i 650 år

Egevang, Robert, Nexø, 1995

Svaneke. Guide til byens historie

Egevang, Robert og Larsen, Flemming, Nexø, 1993

Rønne. Guide til byens historie

Egevang, Robert og Thomas, Johannes, Rønne, 1995

Rønne - købstad i 650 år

Egevang, Robert og Thomas, Johannes(red.), Rønne, 1977

Kolding fra Middelalder til Nutid. En historisk Beskrivelse

Eliassen, P., Kolding, 1910

Koldinghus 700 år. Jubilæumsmagasin

Eliassen, P. (red.), Kolding, 1968

Dansk købestævne i Fredericia

Engelbrecht, Anders, Fredericia, 1986

Odense byes historie

Engelstoft, C.T., København, 1978 (1880)

Tønder 1243-1943

Eskildsen, Claus, Tønder, 1943

Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie

Fabricius, O., Odense, 1879

Roskilde. Fra byen og dens historie. Bind I

Fang, Arthur, Roskilde, 1945

Roskilde. Fra byen og dens historie. Bind II

Fang, Arthur, Roskilde, 1970

Fra det gamle Haderslev. På byvandring med Hugo Matthiessen 1920

Fangel, Henrik, Haderslev, 1984

Haderslev bys historie. Bind 1 - 1800-1945

Fangel, Henrik, Haderslev, 1975

Degn Gammelgaard i Varnæs og Varnæs i ældre dage

Fausbøl, J., Åbenrå, 1913

Hadsund. Frau ladested til industriby

Foltmann, Vibeke, Randers, 1985

Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660. I: Atlasbind

Fradsen, Karl-Erik (red.), Vojens, 1984

Roskilde bys historie 1536-1850

Frandsen, Karl-Erik og Bjørn, Claus, Roskilde, 1998

Bidrag til Holbæks Historie. Feuilleton til Holbæk Amts-Avis

Friis, F.R., Holbæk, 1875

Bidrag til Korsør bys historie

Friis, F.R., Slagelse, 1875

Bidrag til Slagelse bys historie

Friis, F.R., Slagelse, 1975 (1875)

Underretning om Skælskør

Friis, P. Edvardsen, København, 1983 (1759)

Et jubilæumsår

Friis, Palle, Hjørring, 1994

Herning Sogn og Plads før og nu

Frølund, L. Ch. Th., Herning, 1981 (1874)

Holstebro – en historisk, topografisk og statistisk Købstadsbeskrivelse

Frølund, L. Ch. Th., Ålborg, 1871

Efterretninger om Kjøbstaden Kolding. Bind I-II

Fyhn, Jens Jørgen, København, 1848

Nibe Købstad 1727-1927

Færgeman, T.B., Ålborg, 1927

Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede

Galschiøt, M., København, 1921

Beskrivelse over Kiøbstæden Ribe fra sin Begyndelse indtil nærværende Tid

Galthen, Matth., København, 1792

Århus. Byens historie. Bind 1 – 1720

Gejl, Ib (red.), Århus, 1996

Hornsherred-undersøgelsen med indledende metodeafsnit. Det nordiske Ødegårdsprojekt Publikation nr. 2

Gissel, Svend (red.), Viborg, 1977

På Christian 4’s tid – om byen Vordingborg og dens indbyggere

Green, Jørgen, Kalundborg, 1994

Messe og marked. Fra det gamle Kliplev og Søgård gods

Gregersen, H.V., Haderslev, 1974

Aabenra Bykrønike 1620 - med tilføjelser 1635-41

Gregersen, H.V., Åbenrå, 1987

Købstadsliv i det gamle Sæby

Gregersen, Hans, Frederikshavn, Udateret

Nyborg i 800 år. Bind I

Hahn-Thomsen, Preben, Nyborg, 1971

Nyborg i 800 år. Bind II

Hahn-Thomsen, Preben, Nyborg, 1971

Af Thisted Købstads Historie

Hald, P.L., Thisted, 1924

Ryttere, rak og randersborgere

Hall, Henning, Randers, 1996

Fra Fladstrand til Frederikshavn

Hammerich, Otto J., Frederikshavn, 1932

Frederikshavn i stilstand og fremgang 1818-1968

Hansen, Bent, Frederikshavn, 1968

Nysted. 1409-7. December-1909

Hansen, Carl Adam, København, 1909

Herning By

Hansen, H.P., Herning, 1987

Bogenses Historie 1. Købstadens opståen og udvikling frem til slutningen af 1700-tallet

Hansen, Hans, Bogense, 1982

Skive – 650 år

Hansen, Karen Strøm m.fl. (red.), Skive, 1976

Rødby. Kongernes færgeby gennem 750 år

Hansen, Marius, Rødby, 1981

Ringsted – en by i Midtsjælland. Bind I

Hansen, Niels Jørgen, Ringsted, 1991

Næstved : byens opståen og tidlige udvikling fra 900-årene til 1200-årene

Hansen, Palle Birk, Næstved, 1984

Herfra til andre steder. Veje omkring Horsens

Hansen, Svend Nørregaard, Horsens, 1984

Fra det gamle Aakirkeby

Hansen, Werner, Bornholm, 1996

Inde i landet

Hansen, Werner, Rønne, 1969

Aakirkebys historie de sidste 300 år (artikel)

Hansen, Werner, Ikke angivet, Udateret

Ringsted Købstads Historie

Hassø, A.G., Ringsted, 1921

Høkerbod og købmandsgaard. Kolonialhandlere i Hobro

Hauen, Børge, Hobro, 1999

Maribo Historie. Kloster og Kirke

Haugner, C.C., Nakskov, 1937

Maribo Historie. Købstaden

Haugner, C.C., Nakskov, 1938

Nakskov købstads historie. Første bind

Haugner, C.C., Nakskov, 1944

Rødby Købstad og Fuglse Herreds sønder Del

Haugner, C.C., Nakskov, 1928

Strejftog gennem byens historie. Til Paul J. Bell på halfjerdsårsdagen den 28. juni 1990

Hellesen, Jette Kjærulff og Magnussen, Elisabeth W. (red.), Korsør, 1990

Vester Brønderslev sogn 1800-1900. Udviklingen fra landsbysamfund til bysamfund

Hellum, Asbjørn m.fl., Ålborg, 1979

Nyborg da voldene stod. Livet i en fynsk fæstningsby i 1800-årene

Henning, Henningsen, Nyborg, 1981

Byboere, landboere og brændevin (Sønderjysk Månedsskrift 1977, s. 13-22))

Henningsen, Lars N., , 1977

Stubbekøbing 1354-1954

Henningsen, Sven, København, 1954

Hillerød Bys Historie indtil 1864

Hermandsen, Victor, København, 1925

Køge Bys Historie

Hermandsen, Victor og Engelstoft, Povl, København, 1932

Atlas Danicus, Vestsjællands købstæder / Peder Hansen Resen

Hertig, Henrik, Odense, 1996

Frederiksborg. Vejleder for Hillerød og omegn

Hillerød og Omegns turistforening, Hillerød, Udateret (1910-40)

Vendsysselske Aarbøger V-VI 1923-26

Historisk Samfund for Hjørring amt, Hjørring, 1926

Bidrag til Thisted købstads historie 1524-1974

Historisk Samfund for Thy og Mors, Thisted, 1974

Middelalderstudier. Bidrag 1 til viborgegnens typografi og historie

Historisk Samfund for Viborg Amt og Viborg Stiftsmuseum, Viborg, 1970

Frederikssund ved Aarhundredeskiftet

Hjarsøe, E., Århus, 1918

Sønderborg Bys Historie. Bind I-II

Hjelholt, Holger, Sønderborg, 1960-66

Helsingør Stadsbog 1554-1555, 1559-1560 og 1561-1565

Hjorth, Karen, København, 1981

Blade af Arhus bys historie. Andet halvbind

Hoffmeyer, J., København, 1906

Blade af Arhus bys historie. Første halvbind

Hoffmeyer, J., København, 1904

Odense bys historie

Holbech, H. St., Odense, 1926

Omkring en købmandsgård

Holst, Lars, Sæby, 1979

Blade af Skanderborg Bys Historie

Holtet, Chr., Skanderborg, 1933

Hjørring 1243 – 1943 31. Marts

Horn, P., Hjørring, 1943

Silkeborg 1845-1982

Horskjær, Jan, Silkeborg, 1982

Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv. Vejle og Horsens

Hougaard, O. og Hedegaard, A. Wedderkop(red.), København, 1919

Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv. Københavns omegn. Hellerup, Charlottelund, Gjentofte, Lyngby, Søborg, Skodsborg samt Hillerød by

Hougaard, O. og Wedderkop Hedegaard, A., Odense, 1923

Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv. Købstæderne i Fyns Stift. I. del Odense. II. del Svendborg

Hougaard, O. og Wedderkop Hedegaard, A., Odense, 1918

Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv. Købstæder i Sjællands Stift. Roskilde – Slagelse. Bind 34-35

Hougaard, O. og Wedderkop Hedegaard, A. (red.), København, Udat. (cirka 1920)

Til rigernes forsvar og gavn og bedste. Fredericia som garnisionsby i 300 år

Housted, Erik, Fredericia, 1979

Erik af Pommerns Helsingør

Hvass, Lone, København, 1996

Vejle bys historie. Bind 1-3

Hvass, Lone m.fl., Vejle, 1996-97

Bornholm

Hvidtfeldt, Johan (red.), Odense, Udateret

Åbenrå bys historie. Bind 1-3

Hvidtfeldt, Johan og Iversen, Peter Kr., Åbenrå, 1961-74

Aktstykker vedkommende staden og stiftet Aarhus

Hübertz, J.R., København, 1845

Beskrivelse over Ærø. En historisk, topografisk Forsøg

Hübertz, J.R., København, 1834

Et blik over staden Aarhus og dens almindelige historie

Hübertz, J.R., København, 1837

Die Entwicklung des ländlichen Handwerks in Schleswig-Holstein

Hähnsen, Frittz, Leipzig, 1923

Nyborg. Dannehoffernes by. Danmarks gamle hovedstad

Høirup, Johannes, Nyborg, 1950

Kalundborg. Fra istid til nutid

Højbjerg, Kr. J., Kalundborg, 1972

Træk af Marstals historie i skildringer og billeder

Høy, C.T., Nyborg, 1913

Christiansfeld 1773-1923

Høy, Frederik Christian, Christiansfeld, 1923

Esbjerg 1868-1943

Høyer-Nielsen, L., Esbjerg, u.år.

Sorø og Omegn

Illustrerede Rejsebøger, København, 1914

Resens Atlas. Fyn

Isager, Jacob, Odense, 1984

Skanderborg

Jacobsen, Ejnar, Skanderborg, 1983

Bogenses Historie 2. Byens udvikling 1787-1938

Jacobsen, Hans Henrik, Bogense, 1984

Lemvig købstads historie

Jacobsen, J. Søndergaard, Lemvig, 1969

Blade af Sæbys historie

Jakobsen, Ejnar, Ålborg, 1979

Holbæk By. Danske Byer og deres Mænd

Jensen, Andr. K., Århus, 1918

En byhistorie - Slagelse ved århundredskiftet

Jensen, Andr. K. (red.), Århus, 1982 (1917)

Næstved By. Danske Byer og deres Mænd

Jensen, Andr. K. (red.), Århus, 1983 (1917)

Blade af Horsens købstads historie. Byen og dens patricierfamilier i det 16., 17. Og 18. Aarhundrede

Jensen, J. K., Horsens, 1944

Danmarks middelalderlige byplaner. Syd- og Sønderjylland

Jensen, Jørgen Elsøe, Odense, 1994

Danske middelalderlige byplaner. Bind 4: Nordjylland

Jensen, Jørgen Elsøe, Odense, 1995

Ebeltoft – Købstadsliv i 700 år

Jensen, Knud Chr. og Vedsted, Jacob, Ebeltoft, 2001

Herning by og egn. Strejflys over en egns udvikling fra istider til nutid

Jepsen, Eli, Herning, 1980

Aalborgs historie. 5 bind

Johansen, Erik m.fl. (red.), Ålborg, 1987-91

Odense bys historie. Næring og bystyre. Odense 1700-1789

Johansen, Hans Chr., Odense, 1983

Middelalderbyen Køge

Johansen, Marianne, Viby J, 1986

Den kongelige hoved- og residensstad Københavns beskrivelse

Jonge, Nicolai, København, 1783

Københavns beskrivelse. Den hidtil utrykte part

Jonge, Nicolai, København, 1945

Egnene omkring Horsens fjord

Jørgensen, C.T., Horsens, 1946 (1937)

Blade af Horsens Historie

Jørgensen, Carl Th., Horsens, 1942

Bornholms historie. 2 bind

Jørgensen, J.A., Rønne, 1980 (1900)

Den usynlige middelalder

Jørgensen, Jørgen (red.), Hjørring, 1999

Efterretninger om Faaborg Kjøbstad. Et Bidrag til Fædrelandets Statistik

Jørgensen, Stephan, Odense, 1816

Ærø i en nøddeskal

Jørgensen, Tove Kjærboe, Ærø, 1951

Med Chr. Kiilsgaard på byvandring i det gamle Rudkøbing Rudkøbing i det gamle Rudkøbing

Kiilsgaard, Chr., Rudkøbing, 1968

Rudkøbing. Topografi og bystyre. Bd. I-III

Kiilsgaard, Chr., Rudkøbing, 1949

Ribe Bys Historie og Beskrivelse

Kinch, J., Odense, 1869

Vordingborg Købstads Historie

Klein, P.A., Vordingborg, 1923

Hjørring Bys Historie indtil det 19. Aarh. Midte

Klitgaard, Carl, Hjørring, 1925

Nibe Bys Historie indtil 1728

Klitgaard, Carl, Ålborg, 1917

Skagens Bys Historie indtil ca. 1870

Klitgaard, Carl, Skagen, 1928

Vester Brønderslev Sogns og Brønderslev Købstads Historie

Klitgaard, Carl, Brønderslev, 1942

Skanderborg gennem tusind år. Fra boplads til storkommune

Klostergaard, Kaj, Skanderborg, Udateret (1991?)

Fra grubehus til grillbar

Knudsen, Bodil Møller og Schiørring, Ole, Horsens, 1992

Peder Hansen Resens Atlas Danicus III, B – Bornholm

Knudsen, Johannes (red.), København, 1925

Aalborg Bys Historie. 2 bind

Knudsen, P.C., Ålborg, 1931-32

Store Heddinge 550 års købstadsjubilæum

Kozmér, Ida, Køge, 1991

Kerteminde. 1413 -7. December-1913

Kragh, Kr., Odense, 1913

Maribo – Lollands hjerte

Krarup, Preben, Maribo, 1989

Musse herred og Sakskøbing

Krarup, Preben, Maribo, 1989

Nysted, Aalholm og Europa

Krarup, Preben, Maribo, 1989

Maribo som stiftsby og mødested

Krarup, Preben m.fl., Maribo, 1962

Brugsen Borre

Kristensen, Dorte Skov, Borre, 2000

Middelalderbyen Viborg

Kristensen, Hans Krongaard, Viby J, 1987

Samlede efterretninger om Viborg 1779

Krog, Andreas Christian, København, 1977(1779)

Glimt af Ry-egnens historie

Krogh, Povl Kastberg (red.), Ry, 1993

Dagligt liv i Marstal og på Ærø omkring år 1900

Kroman, Erik, Danmark, 1892

Danmarks gamle Købstadlovgivning - Nørrejylland

Kroman, Erik, København, 1952

Danmarks gamle Købstadlovgivning - Skaane, Bornholm, Halland og Bleking

Kroman, Erik, København, 1961

Danmarks gamle Købstadlovgivning - Sønderjylland

Kroman, Erik, København, 1951

Danmarks gamle Købstadslovgivning - Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Fyn og Langeland

Kroman, Erik, København, 1955

Helsingør Stadsbog 1549-1556

Kroman, Erik, København, 1971

Marstals Søfart indtil 1925

Kroman, Erik, København, 1928

Ribe Rådstuedombøger 1527-1576 og 1580-1599

Kroman, Erik, København, 1974

Omkring Roskilde centrum. Kapitler af domkirkebyens historie

Kaae, Harry, Roskilde, 1963

Odense bys historie. De fede år. Odense 1559-1660

Ladewig Petersen, E. m.fl., Odense, 1984

Landsbyen Slangerup 1809-1970. Bind 1: Livet i landsbyen

Larsen, Christian, Slangerup, 1997

Kulturbilleder og typer fra Nibes glansperiode

Larsen, Dagmar, Ålborg, 1926

Rektor Jens Hansen's Efterretning om Horsens 1755

Lassen, Thomas W., Horsens, 1978 (1755)

Atlas Danicus VI, A: Aalborg stift / Peder Hansen Resen

Lassen, Thomas W. (udg.), Sæby, 1982

Bidrag til Helsingørs Historie

Lassen, V., Helsingør, 1876

Viborgs historie 1-3

Lauridsen, Henning Ringgaard og Munkøe, Lars (red.), Viborg, 1997-98

Christianshavn. En konges tanke blev til virkelighed

Lebech, Mogens, København, 1955

Stubbekøbing gennem Tiderne

Liisberg, Bering, Nykøbing F, 1912

Nykøbing F

Lind, Mogens, Nykøbing F, 1953

Svaneke bys historie

Lind, Th., Rønne, 1986

Svaneke bys historie

Lind, Th., Rønne, 1986

Historien om Løgstør

Lindhard, N.H., Løgstør, 1996

Løgstør grunde og Frederik VII's kanal

Lindhard, N.H., Løgstør, 1988

Løgstør i 100 år - købstad og storkommune

Lindhard, N.H., Løgstør, 1999

Fredericia 1650-1950. Planer, kort og billeder til byens historie

Lund, Erik, Fredericia, 1950

Herning By og Egn i Billeder

Lövstad, S., Herning, 1963 (1917)

Tønder gennem tiderne. To halvbind.

Mackesprang, M. (red.), Tønder, 1943-44

Skelskør før og nu

Madsen, Christian, Skelskør, 1983

Silkeborg 1846-1946

Madsen, Richard (red.), Silkeborg, 1946

Svendborg Købstads historie. Anden del. Første halvbind

Marcussen, Ove, Svendborg, 1959

Fra det gamle Kjøge

Matthiessen, H. og Jensen, Opfer, København, 1928

Fredericia 1650-1760. Studier og omrids

Matthiessen, Hugo, Kolding, 1981 (1911)

Fæstning og fristed. Fredericia interiører med figurer 1760-1820

Matthiessen, Hugo, København, 1950

Ribe Bys Historie 1660-1730

Matthiessen, Hugo m.fl., København, 1929

Ribe Bys Historie 1730-1820. 2 halvbind

Matthiessen, Hugo m.fl., København, 1929

Egnen omkring Ry og Himmelbjerget

Meesenburg, H. m.fl., Ry, 1990

Helsingør. Sundtoldstad og borgerby

Mikkelsen, Birger, Helsingør, 1976

Blandt brave borgere i Vejle

Munch-Christensen, Jørgen, Vejle, 1976

Søen slægten og hjemstavnen

Mørkegaard, Ole, København, 1993

Assens gennem 700 Aar

Maaløe, Lauritz, Fåborg, 1980

Kortfattet Udsigt over Randers Kjøbstad i Aaret 1830

Neckelmann, Ludvig Conrad, Randers, 1998 (1831)

Slangerup

Nielsen, Alfred E, Hillerød, 1921 (c. 1800)

Ringkjøbing købstads historie

Nielsen, Carl Lindberg, Ringkøbing, u.år

Varde bys historie

Nielsen, Carl Lindberg, Varde, 1942

Middelalderens Bornholm

Nielsen, Finn Ole Sonne(red.), Rønne, 1998

Køge bys historie 1288-1988. Bind I: 1288-1850

Nielsen, Helge (red.), København, 1985

Køge bys historie 1288-1988. Bind II: 1850-1988

Nielsen, Helge (red.), København, 1988

Middelalderbyen Ribe

Nielsen, Ingrid, Viby J, 1985

Aakirkeby 1346. Da købstaden fik sine egne love (Bornholmske Samlinger rk. 3 bd. 10:159-166)

Nielsen, Ingrid, Ikke angivet, 1996

Præstø Købstads Historie

Nielsen, N.V., København, 1899

Varde - en gammel vestjysk købstad

Nielsen, Ole Nørskov et al, Varde, 1992

Næstved Købstads Historie (firebind i én)

Nielsen, Rasmus, Næstved, 1925

Fredericia. By og borger

Nissen, Eduard A., Fredericia, 1965

By og ø. Nykøbing på Mors 1299-1999

Noe, Per og Overgaard, Susanne, Nykøbing M, 1999

Kalundborgs historie. Bind II. Tiden 1830-1980

Nyberg, Tore og Riis, Thomas (red.), Kalundborg, 1987

Kalundborgs historie. Bind III. Byens huse

Nyberg, Tore og Riis, Thomas (red.), Kalundborg, 1983

Nykøbing på Falster gennem tiderne. Anden del – Demokratiets vækst

Nørregård, Georg, Nykøbing F., 1982

Nykøbing på Falster gennem tiderne. Førstel del - Dronningernes by

Nørregård, Georg, Nykøbing F., 1977

Gendarmslaget

Nørrelykke, C., Brønderslev, 1970

Beskrivelse over Skagen købstad og sogn - 1787

Olaus, Olavius, København, 1975 (1787)

De danske købstæder gennem tiderne

Olsen, Gunnar, København, 1943

Svendborg bys historie

Olsen. Gunner, Svendborg, 1919

Da Hjørring blev by

Overmark, Karl Kr., Hjørring, 1993

Århus bys historie. Fra vikingetid til nutid

Paludan, Helge m.fl., Århus, 1984

Beskrivelse over Staden Kalundborg

Paludan, P., København, 1788

Helsingør i Sundtoldstiden 1442-1857. Bind I

Pedersen, Laurits (red.), Helsingør, 1926

Helsingør i Sundtoldstiden 1442-1857. Bind II

Pedersen, Laurits (red.), Helsingør, 1929

Fladstrand – Frederikshavn. By- og slægtshistorie

Pedersen, Peter Chr., Frederikshavn, 1942

Kjøge Byes Historie

Petersen, Anders, København, 1888

Vejle Bys Historie

Petersen, C.V. (red.), Vejle, 1927

Det gamle Åbenrå

Petersen, V. P., Skjern, 1982

Det gamle Nibe

Petersen, Viggo, København, 1979

Aalborg og Limfjordslandet

Petersen, Viggo, Ålborg, 1993

I tranlygternes skær. Skildringer fra det gamle Middelfart

Petersen, Åge, Odense, 1962

Nørresundbys historie. 2 bind

Petresch Christensen, C., Ålborg, 1921

Den Kgl. Residens-stad Kjøbenhavn

Pontoppidan, Erik, København, 1760 (c.1960)

Kerteminde Bys Historie. Bind 1. 1350-1659

Porsmose, Erland, Odense, 2000

Kerteminde Bys Historie. Bind 2. 1660-1848

Porsmose, Erland, Odense, 2000

Horns Herred og dets mere end 80 seværdigheder

Præstegaard, John Nielsen, Norge, 1993

Det gamle Nykøbing F

Paamejer, Wilhelm, Nykøbing F., 1969

Bro og by – en folkebog om Holstebro

Ramskou, Thorkild et al, Holstebro, 1974

Danmarks sydligste købstæder 1918. Et antikvarisk lokalhistorisk bogværk

Rasmussen, Ib Helge, Nysted, 1980 (1918)

Kjøbstaden Rudkjøbing

Rasmussen, P., København, 1849

Ebeltoft købstads historie

Rasmussen, Poul og Albeck, Gustav, Ebeltoft, 1951

Rudkøbing 700 år. Blade af byens historie

Ravn, Helle m.fl., Rudkøbing, 1987

Handel i Faaborg gennem 300 år

Rehde Nielsen, Anders, Fåborg, 1989

Resens Atlas: Sjælland. Atlas Danicus IA og IIPQR

Resen, P. H., Odense, 1994

Atlas Danicus IIS. Helsingør

Resen, Peder Hansen, København, 1928

Atlas Danicus. VI, B: Viborg Stiftedømme

Resen, Peder Hansen, København, 1934

Resens Atlas. Atlas Danicus. Roskilde.

Resen, Peder Hansen, København, 1929

Resens Atlas: Sydsjælland. Atlas Danicus IIF-J

Resen, Peder Hansen, København, 1935

Laalands og Falsters historie

Rhode, P., København, 1859

Samlinger til Haderslev Amts beskrivelse

Rhode, P., København, 1775

Emne- og stedregister til Odense bys historie

Riising, Anne, Odense, 1988

Aalborg. Historie og Hverdag

Riismøller, Peter, Ålborg, 1942

Hørsholm og Rungsted i Tekst og Billeder

Rosted, H.C., Hørsholm, 1935

Assens Bys Bog

Rosted, Kr., Assens, 1924

Fra en helt anden tid. Struers udvikling fra næsten ingenting til næsten købstad 1855-1900

Sandfeld, Gunnar, Struer, 1982

Nye tider. Struer bliver købstad

Sandfeld, Gunnar, Struer, 1987

Beskrivelse over øen Mors

Schade, Casper, Ålborg, 1811

Fra Koldingegnen. Bind 1-4

Schmidt, August F., Brabrand, 1956-65

Fra Mors 1

Schmidt, August F., Brabrand, 1957

Af Hobro bys historie til 1860-70

Schmidt, H.J., Hobro, 1928

Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra nyere og ældre tid

Schrøder, Aug., Fåborg, 1866

Skagen – Den nye tid i oplevelser og indtryk

Schwartz, Alba, Herning, 1913

Skagen – Den svundne tid i sagn og billeder

Schwartz, Alba, Herning, 1912

Forordninger, Recesser og andre kongelige breve, Danmarks lovgivning vedkommende, 1558-1660

Secher, V. A., København, 1887-1918

Søfart, handel og bondeøkonomi. Thisted 1814-50

Sekkelund, K., Thisted, 1993

Beskrivelse over Bornholm 1804

Skovgaard, P.N., København, 1975 (1804)

Næstved 1135-1935

Smith, Otto, København, 1935

Aalborg. Vandringer i den gamle Limfjordsby

Smith, Otto, København, 1931

Viborg købstads historie. Bind 1-4

Spreckelsen, Otto von (red.), København, 1940-41

Randers købstads historie. 1. Bind

Spreckelsen, Povl v.(red.), Randers, 1952

Randers købstads historie. 2. Bind

Spreckelsen, Povl v.(red.), Randers, 1952

Beskrivelse over Randers

Stadfeldt, S.A., København, 1976 (1804)

Blade af Hasles bog

Stub-Jørgensen, Christian, Rønne, 1963

Frederikssunds og købstaden Slangerups historie. Bind 1 - Første del. Tiden til 1809

Sundbo, Arne, Hillerød, 1931

Frederikssunds og købstaden Slangerups historie. Bind 2 - Anden del. 1810-1870

Sundbo, Arne, Hillerød, 1931

Grenaa bys historie. Bind A. Hæfte 7-15. Den egentlige byhistorie

Svenstrup, Carl, Grenå, 1939-48

Livet omkring Store Torv

Sørensen, H. Morell, Hobro, 1976

En købstad ved Isefjorden

Sørensen, Kurt, Nykøbing S., 1992

Thisted købstads historie

Sørensen, Svend, Thisted, 1994

Esbjerg før 1925 i malerkunst og farver – Træk af Esbjergs historie

Sørensen, Tage, Esbjerg, 1983

Blade af Skagens historie

Thagaard, Chr., Skagen, 1967

Odense bys historie. Mod bedre tider. Odense 1789-1868

Thestrup, Poul, Odense, 1986

Bogen om Skive. I anledning af købstadens 600 aars jubilæum den 15. august 1926

Thiesen, Charles (red.), Skive, 1926

Holbæk købstads historie (16 hæfter)

Thomsen, Albert, Holbæk, 1936-42

Tønders historie i hovedtræk

Thomsen, U., Tønder, 1984

Træk af Ringsteds historie gennem tusind år

Thorsteinsson, Hjalmar, København, 1991

Odense bys historie. Fra boplads til bispeby. Odense til 1559

Thrane, Henrik et al, Odense, 1982

Gudhjem i 9000 år. Fiskerleje – kunstnerkoloni – turistmekka

Tiemroth, Peter, Bornholm, 1992

Stege 1500-1950. Scandinavian atlas of historic towns no. 5

Tuxen, Poul, Odense, 1987

Det svundne Skagen fortæller. Om fiskerne og fiskeriets strandingernes by saa længe den har været til

Tønnesen, Jens, Skagen, 1945

Stiftstaden Viborg. En typographisk historisk og statistisk beskrivelse med tilhørende grundtegninger

Ursin, M.R., Viborg, 1849

Varnæs Birk Nr. 19

Varnæs Birks Borgerforening, Åbenrå, 1995

Varnæs Birk. Nr. 10

Varnæs Birks Borgerforening, Åbenrå, 1985

Hobro nyere historie. Bidrag til dens belysning omkring aarene 1870-1890

Vasegaard, Søren, Hobro, 1942

Christianshavn som selvstændig købstad

Vogelius, M., København, 1924

Søkøbstaden Randers. Flodhavn og købmandsby

Warthoe-Hansen, Ole m.fl., Randers, 1980

Hillerød torv gennem 400 år

Weber, L., Danmark, 1999

Gamle Odense

Wentrup, Olaf, Odense, 1943

Fuldstændig beskrivelse af stapelstaden Fridericia

Wilse, J. N., København, 1976 (1767)

Lemvig som købstad gennem 400 år

Winberg, Børge m.fl. (red.), Haderslev, 1945

Fra det gamle Rudkjøbing

Winther, Th., København, 1929

Aalborg Stifts historie

Wulff, D. H., København, 1887-88

Borringholmerens Historiebog : 1-4

Zahrtmann, M.K., Rønne, 1934-35

Rønne by og borgere

Zahrtmann, M.K., Rønne, 1927

En by ved havet. 2 bind

Ørberg, Paul, Sæby, 1970

Kong Valdemars Jordebog I-III

Aakjær, Svend, København, 1926-1945

Find den benyttede litteratur i Byhistorisk Bibliografi.