Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Halsted Kloster amt
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Amtmandens indberetning

[Note 1]

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Tilstanden udi dette Ampt hos Bonden og Landmanden er udi disse Tider til Dels kun temmelig, til Dels hel slet.

Det som Jorden her fornemmelig besaaes med efter dens Beskaffenhed er Hvede, Rug, Byg og Erter og lidet Havre.

Skov falder ei af nogenledes Vigtighed her paa Amptet uden til de Sogner Stochemarcke og Vesterborg.Høebiering og Græsning falder hel slet og gandske ringe, saa det er meget faae Byer, om der ellers er nogen, som kan græsse det, der kan foere om Vinteren, hvortil er Aarsagen, af Bonden for at faae Jord at saae har oppløyet sine Enge og mange Stæder endel af Overdrevene indtaget til Sædeland.

Som nu Jorden her paa Amptet vel falder nogenlunde god men dog nedrig, lerrig og skarsk saa maa den, om den skal bringe sin Grøde, til Nøie idelig arbeides, pløyes og drives, og dertil udfordres Heste, hvilke Bonden af Mangel paa Høebiering og Græsning ei selv kan tillegge men maa tilkiøbe sig fra Fyen og Langeland temmelig dyre. Og naar de tørre Aaringer indfalder, da ikke allene Græsningen bliver borte, men endog Vandet borttørrer, foraarsager det Sygdom iblandt Heste og Qvæg, hvorved da Bonden i Bond og Grund ruineris, som i Vinteren 1733 var at fornemme, det endnu svier til mange.

Heraf kommer det, at Tilstanden er Mestendelen, sær i disse Tider, hel slet; thi som det eniste Landet giver af sig og kan undvære er Korn, og iblandt Kornet Hveden, saa kan Bonden, som har store Udgifter og Pressurer ikke udkomme, naar den enten feiler eller og, som nu paa en 6 Aars Tid, ei er i nogen Pris, thi de øvrige Sorter Korn er ei af nogen Consideration som udføres og kan være nogle Ærter og Byg, siden den største Part deraf af Bonden selv forbruges.

Af det eniste Slags, nemblig Hveden, er det da, Bonden skal tage alle sine Udgifter og forskaffe sig Heste til sin Avlings Drift, hvilke, naar han et Aars Tid eller to ved sterk Pløyning og i disse dybe Veie har uddrevet, maa han igien forskaffe sig andre; og derved gaar da det bort, som han paa Hveden, endog naar den er i Pris, kan samle til sine Udgifter.

Af sligt er da at fornemme, det Landets Tilstand

Om bevægelser i handel og næring

ikke har tiltaget men snarere aftaget, hvortil endnu kommer en anden Aarsag, som er Mangel af Penge i Landet, hvorover saavel Kiøb- som Landmanden klager. Thi som Kiøbmændene, hvor de udfører deris Korn enten til Norgeeller andre Stæder her i Danmark, ingen Penge kan faae men mange Tider har hørt den Klage, en Skipper maatte gaae paa 10 a 12 Lossepladser med l a 200 Tdr. Hvede og tilsidst endda har maattet føre en Part deraf hiem igien, bare for der ingen Penge var at faae, saa gaar det Bonden ligesaa, at han mange Tider, naar han kommer til Kiøbstæden, maa selge sit Korn for, hvad de vil give ham, fordi der almindelig ingen Penge er iblandt Almuen, hvad Fortræd jeg ved samme Omstændigheder ofte lider for de Kongl. Skatter og Contributioners Inddrivelse. Heraf er da at se

Agerdyrkningen

hvad Landet fattes og hvorved det igien kunde forbedres, om der kunde findes Middel til, nemblig at Bonden i Steden for Heste kunde til endel betienne sig af Stude, i det ringeste l Par til en Ploug.

Indbyggere fattes Landet endelig ikke paa, omendskiønt endel af Mandkiønnet ved Landmilitiens Reduction gik af Landet, men de ere til Dels unge og ikke saa færdige engang, at de til Soldater kan emplojeres.

Imidlertid blev Tiderne forandrede og Tilstanden i Landet forbedret, blev nok den Mangel, som derudi kan være, igien erstattet ved det, at fremmede Karle trak ind i Provincien som forhen, der vare dygtige til at forsyne Gaardene med.[Note 2]

Afslutning

Halsted Amptstue den 11 Julii 1735.

Noter

[Note 1] Thomas Christian Rennemann, f. 27. Juni 1700, Søn af Chr Albr. R., Krigsr. og Amtsforv. i Tryggevælde A. og Ester Top. Var Fuldm. hos Amtsforv. i Halsted A, Peder Rødsten og fik 21. Sept. 1729 Succession som Amtsforvalter, tiltraadte Jan. 1730. Kammerraad 28. Okt. 1749. 23. Okt. 1773 blev han suspenderet p. Gr. af Kassemangel, men ansøgte om Naade og Fritagelse for Tiltale af Hensyn til sine høje Alder, 73 Aar, og 43-aarige Embedstid og hævdede, at hans Indkomster havde været utilstrækkelige, og at Kassemangelen derfor ikke skyldtes Ødselhed. Han slap for Tiltalen og afskedigedes 20. Dec. s.A. Han var g.[Note 3]1730 m. Formandens Datter, Anna Giertrud Rodsten, f. 1706, der døde i Barselseng 1744, begr. 9. Nov., og g.[Note 4]1745 m. Anne Elisabeth Troyel, E. e. Jacob Tvede, og efter hendes Død 1748 (begr. 19. Nov.) ægtede han[Note 5]9. Jan. 1754 Mette Kirstine Flindt, f. 1717, D. af Købm. i Nykøbing Thomas F. Selv blev han begr. i Nakskov 27. Maj 1782. (Bruuns Msk. om d. Amtsforv. RA. - Giessings Jubellærere 2, I, p. 324. - Lengnicks Genealogier: Stamt. Flindt. - Smaalandske aab. Breve 1744 Nr. 129, 1748 Nr. 132, 1760 Nr. 161.)
[Note 2] Stiftsbefalingsmand Peder Neve meddeler i sin Indberetning, at der ikke er Mangel ?paa Folk til at dyrke Jorden og at forsyne Landmilicien, ihvorvel der iblandt paa nogle Steder findes endel ungt og endnu tilvoxende Mandskab. Og som dog alligevel Falster og Lolland er et godt Fødeland, og jeg selv med Forundring har set, at Bonden spiser langt bedre og vel mere end dobbelt saa meget som den siellandske Bonde, saa skulde jeg formene, at Landets Bonitet ikke alleniste skulde holde den gemene Mand i Landet men endogsaa derudi indtrekke fremmede ---."
[Note 3] Rentek.s Ekspeditionsprotokol Nr. 17 (1735) p. 414. - Se om Relationernes Historie E d v. Holm: Danm.-Norges Hist. II, især p. 374 ff.
[Note 4] Ditlev Teichmann. Ansattes 30. Maj 1707 som Mundskænk hos Dronningen efter at have tjent 5 Aar som Kælderskriver a. 6. Febr. 1712 blev han Amtsforvalter over Nykøbing Amt, og da det lollandske Rytterdistrikt oprettedes, lagdes tillige Oppebørselen af Købst. og den uden for Rytterdistriktet værende Del af Aalholm Amt med Fejø, Fæmø, Askø og Veirø ved Resolution af 10. Dec. 1718 under ham. 25. Maj 1731 fik han Konfirmationsbestalling som Amtsforvalter over Aalholm og Maribo Amter samt Købst. og Øerne under Nykøbing Amt. 28. Nov. 1732 blev han Kammerraad og døde (Nysted) 19. Dec. 1743. Efter Ansøgning blev det tilladt, at hans Lig mod Fordordn. af 1682 maatte begraves om Aftenen ved Lys og Kisten overtrækkes med sort Tøj b. (Bruuns Msk. om d. Amtsforv. RA. - a. T.'s Ansøgning af 2. Feb. 1712 i RA.'s Saml. af Ansøgn. - b. Smaalandske aab. Breve 1744 Nr. 1.)
[Note 5] Mikael Alrøe, Kirkeværge, fik 23. Jan. 1733 Bestalling som Byfoged i Nysted. Han havde da i 15 Aar gjort Tjeneste ved Pennen saavel paa Rentekammeret som ved Nykøbing og Aalholm Amtstue, og 1731 var han konstitueret Tolder i Nysted, men fik ikke dette Embede. 1733 havde han ?erhvervet den Tilstand, at han nogenlunde har sit Levebrød", hvorfor Stiftamtmanden særlig anbefaler ham som Byfoged, da Lønningen var utilstrækkelig for en Mand uden Midler. Tillige var han en skikkelig og fornuftig Person a. 15. Juni 1725 blev han (Nysted) gift med Vennike Cathrine Desington og døde 1736, begr. 6. Marts. b. (a. Smaalandske aab. Breve 1733 Nr. 10. Indlæg. - b. P. Rhode: Loll.-Falst. 2 Udg. I p. 583).