De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Middelfart ? Efter 1801

Middelfart

1. og 2. afdeling

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1839

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte 1. afdeling 4 overofficerer, 7-8 underofficerer, 1 tambur, 30 borgere og 106 borgere, men samtidig fremgår det, at 2. afdeling før da havde eksisteret som afdeling for 77 af disse "borgere". Den må altså være blevet nedlagt i løbet af 1803 eller i hvert fald i praksis slået sammen med 1. afdeling. I indberetning til Danske Kancelli 11. marts 1803 oplyses da også, at 2. afdeling med stiftmandens tilladelse er lagt ind under 1. afdeling. Det skyldtes dels, at "et betydeligt Antal ældre Borgere bleve dimitterede ifølge Reglementet af 4de Juni 1802, deels og fordi det blev adskillige Borgere tilladt at indgaae under Jæger Corpset". Kun overofficererne og tamburen havde uniformer. Der var 88 bøsser med patrontasker + 12 rifler. Flere borgere havde selv anskaffet sig disse, men de fleste - 60 stk. - var modtaget ved "offentlig Foranstaltning". Overofficererne havde sabler og underofficererne kårder, men kun førstnævnte havde også anskaffet sig uniformer. Der klagedes i samme indberetning over, at tamburen var uduelig, men der var ingen til at erstatte ham; der var heller ingen, der var skikket til at eksercere. Fanen var grøn med rigets og købstadens våben.

Billeder

1803

Borgerofficer i Middelfart Borgervæbnings 1. og 2. afdeling
Borgerofficer i Middelfart Borgervæbnings 1. og 2. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 103-104

Fra det gamle Middelfart (bd. I)

Behrendt, Chr., 1938, p. 74, 93-94

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,