De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Middelfart

Middelfart

Borgerofficer i Middelfart Borgervæbnings 1. og 2. afdeling
Overofficer i Middelfart Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Underofficer i Middelfart Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Menig i Middelfart Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 103-104

Fra det gamle Middelfart (bd. I)

Behrendt, Chr., 1938, s. 74, 93-94

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837