De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Middelfart ? Efter 1801

Middelfart

Det frivillige Jægerkorps

Oprettelsesår

1801

Nedlæggelsesår

1822

Organisation

Ifølge optegnelser talte jægerne i 1803 3 overofficerer, 2 underofficerer og 31 "gemene" (i december 1803 28 "gemene"). I alt 36 mand. Der var 26 rifler og 2 jagtgeværer i afdelingen, og disse var betalt af byens kasse med 6 rigsdaler pr. styk, men den havde ikke råd til at betale for de manglende geværer. Alle officerer havde lange sabler, mens de "gemene" havde korte sabler.

Billeder

1803

Overofficer i Middelfart Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Overofficer i Middelfart Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Underofficer i Middelfart Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Underofficer i Middelfart Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Menig i Middelfart Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps
Menig i Middelfart Borgervæbning: Det frivillige Jægerkorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 103-104

Fra det gamle Middelfart (bd. I)

Behrendt, Chr., 1938, p. 74, 93-94

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,