De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Sæby ? Efter 1801

Sæby

Artillerikorps

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

1853, før

Organisation

Ifølge "Tabel over hele Styrken af det borgerlige Militaire i Danmark", 1803, var der organiseret en 1. afdeling med 2 overofficerer og 51 andre. Det er dog den eneste omtale af en sådan afdeling. Byen indberettede til Danske Kancelli 1803, at den på grund af dens få borgere ikke kunne oprette andet end artillerikorpset. Der er derfor ingen grund til at ændre ved den traditionelle opfattelse, som er, at artillerikorpset var byens eneste borgervæbning foruden en mindre 2. afdeling. Borgervæbningen i Sæby var inddraget i det såkaldte Oprør i Sæby i 1818, da artillerikaptajnen blev beordret til at deltage ved arrestationen af degnen Martin Dietz. De fire udkommanderede menige artillerister nægtede dog at medvirke og angreb kaptajnen. Dette er det eneste konstaterede, regulære eksempel på mytteri i de danske borgervæbninger. Efter andre optegnelser fra 1803 bestod artillerikorpset på dette tidspunkt af 1 kaptajn, 1 løjtnant, 4 underofficerer og 24 borgere. I alt 30 mand. Der var ingen sabler eller fane; uniformerne fulgte artillerikorpset i Aalborg. Byen modtog en kanon til udrustning af den hastigt opførte skanse. 1853 nævnes byen i en liste over byer, der på dette tidspunkt ikke har en borgervæbning.

Billeder

1803

Menig i Sæby Borgervæbnings Artillerikorps
Menig i Sæby Borgervæbnings Artillerikorps
Borgerofficer i Sæby Borgervæbnings Artillerikorps
Borgerofficer i Sæby Borgervæbnings Artillerikorps

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 171-172

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 200

En by ved havet : Sæby købstads historie : Del 1-2.

Ørberg, Paul G., 1970, p. 177-193