De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? København ? Efter 1801

København

Borgerlige Infanteri, 1808: Kbhs. Borgervæbning

Oprettelsesår

1799, reorganiseret, ældre

Nedlæggelsesår

1870

Organisation

I meddelelser til Danske Kancelli i 1803 er opført mandskabstallet fra 1802. Det oplyses, at infanteriets 1. afdeling havde 3.154 "visse" borgere til vagt og tjeneste og 1.634 "uvisse" borgere, 2. afdeling havde 5.458 "ungt mandskab", der blev kommanderet af officererne ved 1. afdeling. Begge afdelinger var delt i 12 kompagnier: Øster, Strand, Snarens, Vester, Nørre, Klædebo, Friemands, Rosenborg, Kiøbmager, Skt. Anna, Frederiks og Christianshavn. 1. juni 1808 blev der udstukket ny organisation og reglement, hvorved Københavns Borgerlige Infanterie og Københavns Borgerlige Artilleri blev forenet som Københavns Borgervæbning, der organiseredes med 2 afdelinger. I 1840 var der følgende befalingsmænd for de to afdelinger: 1 stadshauptmand, 7 mellemstabsfolk, 2 understabsfolk. Ifølge Ræder talte infanteriet i 1837 2.395 mænd. Disse var: 3 bataljonskommandører, 1 eksercer-inspektør, 2 chefs-adjudanter, 3 bataljons-adjudanter, 12 kaptajner, 12 premierløjtnanter, 48 sekondløjtnanter, 1 regimentskirurg (fælles med artillerikorpset), 1 regimentskvartermester (fælles med artillerikorpset), 1 auditør (fælles med artillerikorpset), 1 musik-inspektør, 1 kommandoskriver, 6 eksercermestre, 1 regimentstambur, 12 hautboister, 24 tamburer og pibere, 12 mand til faneposter, 12 kommandersergenter, 120 sergenter, 120 korporaler og 2.000 infanterister. Infanteriet bestod af 3 bataljoner, inddelt i 12 kompagnier, altså 4 kompagnier i hver bataljon. De 12 kompagnier havde hver deres fane og hver deres afgrænsede gadeområde i København og hed som følger: Østre-Kompagni, Købmager-Kompagni, Skt. Annæ-Kompagni, Frederiks-Kompagni, Strand-Kompagni, Snarens-Kompagni, Vestre-Kompagni, Christianhavns-Kompagni, Klædebo-Kompagni, Frimands-Kompagni, Rosenborg-Kompagni og Nørre-Kompagni. En omtale af faner og reglement ses i Poul Ruus: "Om borgervæbninger", 1956.

Billeder

1803

Borgerkaptajn i København Borgervæbnings: Borgerlige Infanteri
Borgerkaptajn i København Borgervæbnings: Borgerlige Infanteri
Menig i København Borgervæbning: Borgerlige Infanteri
Menig i København Borgervæbning: Borgerlige Infanteri

1842

København Borgervæbning: Borgerlige Infanteri
København Borgervæbning: Borgerlige Infanteri

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 161-162

Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660 : første Del

Nielsen, O., 1881, p. 293-300

Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699

Nielsen, O., 1889, p. 458-475

Om borgervæbninger

Ruus, Poul, 1956,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 142-145