De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? København ? Efter 1801

København

Borgerlige Artilleri, 1808: Kbhs. Borgervæbning

Oprettelsesår

1789

Nedlæggelsesår

1870

Organisation

30. januar 1801 forøgedes artilleriet med 1 kompagni og bestod af 3 kompagnier. 18. september 1801 kom der yderligere et kompagni. I "Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803" kan man læse, at artilleriet, der er delt i 4 kompagnier, består af: 1 chef, 2 majorer, 4 kaptajner, 4 stabskaptajner, 4 premierløjtnanter, 8 sekondløjtnanter, 1 læge, 1 korrespondent og bogholder, 8 fyrværkere, 4 kommandersergenter, 40 bombarderer, 40 overkonstabler, 360 underkonstabler, 12 tamburer og pibere. I alt 489 mand. Ved kgl. resolution af 29. april 1803 befaledes det, at korpset skulle forøges indtil 900 mand og inddeles i 6 kompagnier. 20. november 1807 forøgedes Det Borgerlige Artilleri med 2 sekondløjtnanter pr. kompagni, og den 28. januar forøgedes det med yderligere 2 kompagnier, så der i alt var 8 kompagnier. 1. juni 1808 blev der udstukket ny organisation og reglement, hvorved Københavns Borgerlige Infanterie og Københavns Borgerlige Artillerie blev forenet som "Københavns Borgervæbning", organiseret i 2 afdelinger. Artilleriet bestod da af 3 bataljoner, opdelt i 12 kompagnier, altså 4 kompagnier i hver bataljon. 1817 omtales 12 kompagnichefer.
Ifølge Ræder talte artilleriet i 1837 2.403 mand. Disse var: 3 bataljonskommandører, 1 eksecer-inspektør, 2 chefs-adjudanter, 3 bataljons-adjudanter, 12 kaptajner, 12 premierløjtnanter, 48 sekondløjtnanter, 1 bataljons- eller kompagnikirurg, 1 musikinspektør, 1 kommandoskriver, 6 eksercermestre, 1 regimentstambur, 12 hauboister, 24 tamburer og pibere, 24 fyrværkere, kommandersergenter, 240 bombarderer, 204 overkonstabler, 1.796 artillerister. En omtale af faner og reglement ses i Poul Ruus: "Om borgervæbninger", 1956.

Billeder

1803

Borgerkaptajn i København Borgervæbning: Borgerlige Artilleri
Borgerkaptajn i København Borgervæbning: Borgerlige Artilleri

1842

Konstabel i København Borgervæbning:  Borgerlige Artilleri
Konstabel i København Borgervæbning: Borgerlige Artilleri
København Borgervæbning: Borgerlige Artilleri
København Borgervæbning: Borgerlige Artilleri

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 161-162

Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660 : første Del

Nielsen, O., 1881, p. 293-300

Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699

Nielsen, O., 1889, p. 458-475

Om borgervæbninger

Ruus, Poul, 1956,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 142-145