De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Helsingør ? Efter 1801

Helsingør

Helsingør Borgerlige Brandcorps

Oprettelsesår

1803

Nedlæggelsesår

?

Organisation

Det organisatoriske forhold til borgervæbningen er ikke undersøgt. Dog vides, at man kunne vælge at gøre tjeneste i brandkorpset frem for i artillerikorpset. Officererne ved korpset blev udnævnt af kongen ligesom det tilsvarende brandkkorps i København. Der kunne udtjenes "værnepligt" ved brandkorpset. I 1803 var der 6 overofficerer, 38 underofficerer, 1 tambur. Alle over- og underofficerer havde sabler. Fanen stod da hos underbrandinspektøren.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 12

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 161-162.

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede : Studier og Erindringer

Galschiøt, M., 1960 (2. Udg.), p. 296-314

Helsingør Bymuseum (vejl.)

Helsingør Bymuseum, redaktion: Aase Faye og Kenno Pedersen, 1977, p. 24

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 199

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 150

Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857 (2 bind)

ved Laurits Pedersen, med Bidrag af Louis Bobé, Chr. A. Jensen, Hugo Mathiessen og Fr. Weilbach, 1926-29, p. bd. II: 260-261, 346, 412-417