De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Helsingør

Helsingør

Helsingør Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Helsingør Borgervæbning: Borgerligt Artillerikorps (1.  og 2. komp.)
Helsingør Borgervæbning: Borgerligt Artillerikorps (1.  og 2. komp.)

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 12

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 161-162.

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Helsingør omkring Midten af forrige Aarhundrede : Studier og Erindringer

Galschiøt, M., 1960 (2. Udg.), s. 296-314

Helsingør Bymuseum (vejl.)

Helsingør Bymuseum, redaktion: Aase Faye og Kenno Pedersen, 1977, s. 24

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 150

Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857 (2 bind)

ved Laurits Pedersen, med Bidrag af Louis Bobé, Chr. A. Jensen, Hugo Mathiessen og Fr. Weilbach, 1926-29, s. bd. II: 260-261, 346, 412-417