De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? København ? Efter 1801

København

Københavns Brandkorps

Oprettelsesår

1799

Nedlæggelsesår

null

Organisation

Brandkorpset var et selvstændigt korps under borgervæbningen med egne officerer. Der kunne aftjenes borgerlig værnepligt ved korpset ligesom i Helsingør. I august 1807 mønstrede ca. 4.000 mand fra det frivillige brandkorps. Da englænderne mod forventning bombede byen fra søsiden og ikke foretog indfald, blev det først og fremmest brandfolket og ikke de øvrige borgerkorps, der kom i aktion. Fra 1809 kunne medlemmerne således angive, om de ønskede at tjene ved borgervæbningen eller i brandkorpset. Det var organiseret med 7 kompagnier med 1 brandnmajor og chef. Befalingsmændene i korpset vandt vel aldrig samme sociale prestige som borgervæbningsofficererne, men de fik rang med disse i 1825 (reskript 17. april 1825), efter i 1818 at have fået ret til at bære armeens felttegn, hvis de vel at mærke var eksaminerede (reskript 21. februar 1810).

Litteratur

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 161-162

Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660 : første Del

Nielsen, O., 1881, p. 293-300

Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699

Nielsen, O., 1889, p. 458-475

Om borgervæbninger

Ruus, Poul, 1956,

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, p. 142-145