De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Rudkøbing ? Efter 1801

Rudkøbing

1. afdeling

Oprettelsesår

1801 (ældre)

Nedlæggelsesår

1853

Organisation

Af det bevarede reglement af 16. marts 1801 fremgår, at brandkorpset var indregnet i denne afdeling. Den primære opgave var "at holde god skik og orden i deres egen købstad efter øvrighedens foranstaltning og til den ende bør den uvægeligen møde, når påfordres ved påkommende ildsvåde, tumulter eller misdæderes henrettelse osv." (Landsarkivet for Fyn: Rudkøbing magistratsarkiv: M. Pk. 134: 1741-1848 Borgervæbningsprotokol). I april 1801 blev overkommandoen over borgervæbningen overdraget kammerherre Ahlefeldt Laurvig. I 1803 var der 1 kaptajn, 2 løjtnanter, 1 fændrik, 1 adjudant, 1 sergent, 4 underofficerer, 1 tambour, 2 pibere og 66 borgere. To år forinden havde der været 103 menige. Officererne havde mundering og bar sabel. Geværerne var "af alle slags". I indberetning til amtmanden 4. april 1803 blev det fra byen meddelt, at det borgerlige militær kun var inddelt i to afdelinger. Det fortælles videre, at det måtte anses for meget vanskeligt og uhensigtsmæssigt at gennemføre en yderligere adskillelse, da byens indvånere kun udgjordes af handlende, søfolk og håndværkere. Velstanden kun var i de få handlendes hænder, og de unge handelsmænd var desuden en stor del af tiden udenlands. De mange søfolk var ydermere allerede indskrevet i flåden. Pga. styrkens ringe antal var der kun en kaptajn til begge afdelinger (i 1801 var der ellers blevet opført særlige befalingsmænd også til 2. afdeling). I 1803 blev 27 borgere bragt for den borgerlige krigsret og anklaget for ugyldig udeblivelse, men mange blev imidlertid fritaget, og bøderne til de skyldige var gennemgående små. Det vedblev at være vanskeligt at fastholde styrken, der nogle gange faldt til kun 30 mand. Borgervæbningen blev indsat i kystforsvaret både i 1801 og 1807, men kom ikke i kamp, da fjenden ikke angreb øen.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand Hans Henrik Bay 1801-[1808]
Kaptajn Urmager Johansen [1808]
Kaptajn Skræddermester Kleinsvig ?
Kaptajn Købmand Fahnø 1802-
Kaptajn Købmand H. Nielsen ?
Kaptajn Farver Friderich Delles [1833]-1842
Kaptajn Købmand Jens Peter Tidemann 1842-[1848]
Premiereløjtnant Købmand Claus Bang 1801-1803
Sekondløjnant Købmand Ole (?)-bygger [1801]
Fændrik Sadelmager Christian Povelsen [1801]
Adjudant og kompagniskriver Skrædder Kleinsvig [1801]
Sergent Johan Munck Skrædder [1801]
Korporal Hans Christian Rode Snedker [1801]
Korporal Vilhelm Krøyer Skomager [1801]
Korporal Johan ? Skrædder [1801]
Korporal Lindegaard Glarmester [1801]
Sekondløjnant Johansen 1802

Billeder

1803

Borgerofficer i Rudkøbing Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Rudkøbing Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 125-126

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Rudkøbing: Topografi og Bystyre. 4 bind

Kiilsgård, Chr., 1949-1974, p. bd. III: s. 64-65. Bd. IV: s. 86

Oplysninger betræffende Rudkjøbing Kjøbstad, med Bemærkninger om de danske Kjøbstæder i Almindelighed og Øen Langeland, samt med Grundtegning over Rudkjøbing i 1640 og 1849.

Rasmussen, Peder, 1849, p. 106-107

Om Rudkjøbing borgervæbning

Rodhe, I.T., 1915, p. 102-115